بررسی پارامترهای لرزه ای مقاوم سازی دیوار برشی فولادی با مهاربند واگرا با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شهرک شهید چمران-اول کوی مهران-پلاک 2-کد پستی 5179937857
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
3عضو هیات علمی مهندسی عمران، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
چکیده
سیستم های جدید سازه ای راهکارها و ابزارهایی هستند که برای رفع مشکلات موجود و همچنین جواب دهی به نیازهای معماری توسط مهندسین سازه ایجاد و توسعه می یابند . دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی ازجمله سیستم های جدید مقاوم جانبی جدید هستند که در دهه های اخیر به دلیل مزایا و عملکرد مناسب و مورد قبول شان مورد توجه واقع شده اند ، ترکیب این سیستم ها با قاب خمشی فولادی می تواند در شرایط خاص و مناسب یاری رسان مهندسین سازه و سازندگان باشد . در این تحقیق که بر روی مدل های 5، 10 و 15 طبقه شامل ترکیب دیوار برشی فولادی و مهاربند واگرا ی هشتی در قاب های خمشی فولادی انجام گرفته است ، دیوار برشی فولادی و مهاربند واگرا در یک پانل و به صورت همزمان به کار برده شده است .نتایج حاصل از انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی انجام گرفته در نرم افزار المان محدو د ABAQUSنشان گر کاهش ضریب رفتا ر و ضریب شکل پذیری سیستم های ترکیب شده نسبت به سیستم های دوگانه ی قاب خمش فولادی و دیوار برشی فولادی در مدل های 5 و 15 طبقه و افزایش این ضرایب در مدل 10 طبقه می باشد همچنین نتایج خاصل نشان گر بالا بودن میزان سختی اولیه در هر 3 مدل بررسی شده می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of Seismic Parameters of Reinforcing the Shear Wall with Eccentric Brace by Nonlinear Static Analysis
Authors
Saeid Rastgar, Naser Habibzadeh, Mohammadhossein Matinpour
Abstract
Structural new systems are solutions and tools developed by the structural engineers to solve existing problems and to meet the architectural requirements. Two eccentric brace systems and steel shear walls are newly developed new abrasive systems that have been considered in recent decades due to their advantages and desirable performance. The combination of these systems with steel moment frame can be in certain conditions. Suitable for structural engineers and builders. In this study, on 5, 10, and 15-story models, including a combination of steel shear walls and eccentric brace in steel frames, the steel shear wall and eccentric brace were used in a panel The results obtained from a nonlinear static analysis performed onThe ABAQUS finite element software Indicator of decrease in coefficient of behavior and coefficient of ductility of combined systems compared to double frame systems of steel bmoment frame and steel shear wall in models of 5 and 15 and increase of these coefficients in 10-story model. Also, the results show that the primitive hardness is high in all three studied models
Keywords
steel shear wall, Eccentric brace, Seismic parameters, nonlinear static analysis