بررسی رفتار چرخه ای مقاوم سازی دیوار برشی فولادی با مهاربند واگرا در قاب های فولادی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شهرک شهید چمران-اول کوی مهران-پلاک 2-کد پستی 5179937857
2دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
3عضو هیات علمی مهندسی عمران، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
چکیده
سیستم های موجود را می توان با اضافه کردن سیستم های سازه ای جدید مقاوم کرد.این کار سبب به وجود آمدن سیستم های باربرجانبی جدید و ترکیبی همراه با ویژگی های متفاوت نسبت به سیستم های اولیه می شود. تحقیق حاضر در نظر دارد تا با اضافه کردن مهاربند های واگرا به دیوارهای برشی فولادی مقاطع اولیه ی مهاربندهای واگرا و ضخامت های دیوار برشی فولادی را در نرم افزار ETABS برای 3 مدل 5، 10 و 15 طبقه طراحی و به دست آورده و سپس با انجام آنالیزهای غیرخطی استاتیکی چرخه ای در نرم افزار ABAQUS به مطالعه رفتار سازه های متشکل از قاب خمشی فولادی مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی بپردازد و عوامل تاثیرگذار بر این پارامترها و مشکلات موجود در برابر طرح چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. بار گذاری چرخه ای با استفاده از آیین نامه ی ATC-24 انجام
می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد سازه متشکل از دو سیستم مقاوم جانبی مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی سیستمی با ویژگی های سختی و شکل پذیری زیاد بوده و رفتار چرخه ای پایدار و مناسبی را از خود نشان می دهد که با توجه به نمودار های هیسترزیس به دست آمده برای هر سه مدل مورد مطالعه ی 5 ، 10 و 15 طبقه مشاهده می گردد که مساحت زیر منحنی هیسترزیس یا به عبارت دیگر میزان ظرفیت اتلاف انرژِی نسبت به سیستم های دوگانه ی موجود افزایش می یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the cyclic behavior of steel shear reinforcement with eccentric brace in steel frames
Authors
Saeid Rastgar, Naser Habibzadeh, Mohammadhossein Matinpour
Abstract
Existing systems can be upgraded by adding new structural systems. This creates new, combined of systems with different characteristics of original systems. The present study intends to design and obtain the first sections of divergent curtain walls and shear wall thicknesses in ETABS software for 3 models of 5, 10 and 15 floors by adding eccentric brace to steel shear walls, and then by performing The nonlinear static cyclic analysis in ABAQUS software examines the behavior of structures consisting of a folding curved steel frame and a steel shear wall, and examines the factors affecting these parameters and problems with the design of such a system. Cycle loading is done using ATC-24 regulations. The results of the analysis show that the structure consists of two lateral reinforcing systems eccentric brace and steel plate shear wall with a high degree of hardness and ductility and a consistent and consistent cycle behavior that according to hysteresis curves Obtained for all three models of 5, 10 and 15 floors, the area below the hysteresis curve, or, in other words, the amount of energy loss capacity, is increased compared to existing dual systems
Keywords
Steel Bending Frame, steel shear wall, Eccentric brace, static nonlinear analysis, cyclic behavior