ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن آرمه در سطوح مختلف شکل پذیری با رویکرد خرابی پیش رونده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
ارومیه-بلوار ارومیه- خیابان طوبی- کوی سوم - پلاک 18
چکیده
گسیختگی را به صورت گسترش خرابی اولیه از عضوی به عضو دیگر که سرانجام به گسیختگی تمام سازه یا قسمت بزرگی از آن می انجامد تعریف می کنند . خطرات احتمالی که می تواند موجب گسیختگی پیشرونده شوند ، شامل این موارد می باشند : برخورد هواپیما یا وسایل نقلیه ، خطای طراحی یا ساخت ، آتش سوزی ، انفجار گازها یا بمب ها، اضافه بار تصادفی و .... اکثر آنها ویژگی کنش طی مدت زمان نسبتاً کوتاه را دارند و به پاسخ های دینامیکی می انجامند گسیختگی پیشرونده در ابتدا توجه پژوهشگران را در دهه هفتاد میلادی پس از فروریزش برجی در رونان پوینت انگلیس به خود جلب کرد.
در مطالعاتی که صورت گرفته ، ساختمان ها نسبت به برداشتن دو ستون آسیب پذیرتر هستند. این مسئله به این علت است که منطقه بارگذاری بیشتری بعد از برداشتن ستون تحت تأثیر قرار می گیرد فلسفه فعلی اکثر آیین نامه های موجود ساختمان طراحی سازه ها برای بارهای قابل قبولی است که ممکن است در طول عمر سازه بر آن وارد شود. بدین منظور در این مقاله ابتدا بر اساس مشخصات هندسی قاب مورد نظر ، مقاطع بتنی قاب تعیین گشته و سپس قاب در نرم افزار (Etabs)مدل گشته و براساس چندین سناریو ، رفتار سازه پس از حذف ناگهانی ستونهایش مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج مربوط به تحلیل استاتیکی غیرخطی این مرحله با ظرفیت اندرکنشی نیروی محوری و خمشی اعضا مقایسه گردیده و درصورت گذر از ظرفیت ، استراتژی تقویت و بهسازی قاب ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Vulnerability evaluation of concrete reinforced moment frames at different levels of ductility , approach to progressive collapse
Authors
Urmia
Abstract
Usually buildings are designed for ordinary loads like dead, live, wind and earthquake loads. Notwithstanding there are other loads like error in design, error in construction, fire, explosion, accidental over loads, hazardous material, vehicle crashes, bomb explosion etc. which may rarely take place, but in case of occurrence could result in uncompensable losses with the progressive collapse approach.Various methods have been suggested for reducing the probability of progressive collapse risk in the structures, among them the Alternate Path Method for preventing the progressive collapse seems to be the most logical and comprehensive one. In this method removal of a main and critical member is investigated and the structure for determining the effect of this removal is analyzed. By removal of a column in a structure, other members are subjected to large displacements and rotations. In the previous research, as asymmetric moment resisting frames have not been much studied, in this research a sample of asymmetric steel frame with moment resisting system is modeled utilizing GSA and DOD codes in the Etabs software and then using the Alternate Path Method (APM) , the progressive collapse is controlled and the induced forces in the adjacent members together with structure stability are compared for each case.
Keywords
Progressive Collapse, nonlinear static analysis, concrete moment resisting frame, Resistance Capacity