کاهش میزان سختی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با مهاربند واگرا در طبقات انتهایی با حذف سیستم های باربر جانبی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شهرک شهید چمران-اول کوی مهران-پلاک 2-کد پستی 5179937857
22 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
3عضو هیات علمی مهندسی عمران، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
چکیده
هدف اصلی در طرح لرزهای سازه ها داشتن سیستم مقاوم جانبی با بالاترین مقادیر سختی، مقاومت نهایی و شکل پذیری میباشد. دو نوع از کارآمدترین، جدیدترین، مهمترین و گرانترین این نوع سیستمها دیوارهای برشی فولادی و مهاربندهای واگرا می باشند.. در این تحقیق که بر روی مدل های5 ،10 و 15 با سیستم های دوگانه ی قاب خمش فولادی و دیوار برشی فولادی مقاوم شده با مهاربند واگر هشتی صورت گرفت مشاهده می شود در چنین سیستم های سازه ای با ترکیب دو سیستم که هر دو دارای سختی زیاد می باشد و اضافه شدن این سیستم ها به قاب های خمشی فولادی میزان سختی در طبقات بالایی بیش از بیش زیاد می شود.بنابراین برای کاهش میزان این سختی به صورت نوبتی اقدم به حذف هر یک از سیستم های دیوار برشی فولادی و مهاربند واگرای هشتی از طبقات انتهایی در هریک از مدل های مورد مطالعه در نرم افزار المان محدودABAQUS می کنیم . سپس با انجام تحلیل های استاتیکی غیر خطی نتایج حاصل را مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج از تحلیل نشان می دهد که با حذف مهاربند واگرا قسمت هایی از دیوار برشی فولادی جاری می شود و لی حذف دیوار برشی فولادی در تعدادی از این مدل ها امکان پذییر نبوده و با حذف آن مهاربندهای واگرا و همچنین قسمت هایی از قاب های خمشی فولادی جاری می شود در نتیجه نقش دیوار برشی فولادی در چنین سیستم هایی بیشتر از مهارندی واگرای هشتی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Reducing the hardness of the reinforced steel shear walls with eccentric brace on the lower floors by removing lateral load systems
Authors
Saeid Rastgar, Naser Habibzadeh, Mohammadhossein Matinpour
Abstract
The main purpose of the seismic design of structures is to have a resilient lateral system with the highest hardness, ultimate strength and ductility. Two types of the most efficient, most recent, most important and most expensive of these systems are steel shear walls and eccentric brace. In this research, models 5, 10 and 15 with dual steel frame systems and reinforced steel shear walls Braces and pendulums are observed. In such structural systems, the combination of two systems, both of which has a high degree of stiffness, and the addition of these systems to steelmoment frames, increases the stiffness of the upper floors. Therefore, In order to reduce the amount of this hardness, it is necessary to remove any steel shear wall reinforcement systems the end offloors in each of the ABAQUS finite element software studied. Then, by performing static nonlinear analyzes, we examine the results. The results of the analysis show that by removing eccentric braces of the steel shear wall are flowing, and removing the steel shear wall in some of these models is not possible and removing those eccentric brace, as well as parts of the steel moment frames As a result, the role of a steel shear wall in such systems is more than a eccentric brace.
Keywords
steel moment frame, steel shear wall, Eccentric brace, Decrease Hardness