مقایسه رفتار تیر پیوند قائم تحت بارهای استاتیکی و بارهای دینامیکی ناشی از انفجار
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
2دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا
3خیابان پیروزی خیابان دهقان کوچه ترابی پلاک 48 طبقه سوم
چکیده
تحقیقات انجام شده بر روی رفتار دینامیکی سازه ها نشان می دهد که الزاما سازه های که برای مقاومت در برابر زلزله طراحی می شوند قابلیت عملکرد مناسب در برابر بارهای انفجار را ندارند هر چند ممکن است برخی سیستم ها رفتار مناسبی داشته باشند. از طرفی تغییر کاربری برخی سازه ها باعث می شود که مقاوم سازی آنها در برابر انفجار الزامی شود. بنابراین لازم است عملکرد سازه‌ها در برابر انفجار مورد ارزیابی قرار گیرد که برای نیل به این مهم نیاز است درک رفتار سازه‌ها در برابر انفجار جنبه‌های مختلف طراحی مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر موج انفجار مورد بررسی قرار گیرد. یکی از روش های کارا و اقتصادی که استفاده از روشهای کنترل غیرفعال است که در این میان ، سیستم مهاربند واگرا با تیر پیوند قائم دارای مزایای زیادی است. لذا در این تحقیق رفتار این نوع مهاربند تحت اثر بارگذاری ناشی از انفجار مورد بحث بررسی قرار گرفته است. انفجار به صورت هوایی به قاب با تیر پیوند قائم به طول های برشی و برشی خمشی وارد شده است. مدل ها به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی و تحلیل استاتیکی خطی تحلیل شده ونتایج تحل یل ها به صورت تنشها، تغییر مکان ها و نیروهای وارد شده به مدل ها مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد قاب‌هایی که تیر پیوند کوتاه‌تری دارند عملکرد مناسبتری از خود نشان می‌دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of vertical linked beam behavior under static loads and dynamic loads due to explosion
Authors
Abbas Akbarpour, Ali Ghamari, mostafa tehran
Abstract
Researches done on the dynamic behavior of structures shows that structures designed to withstand earthquakes are not necessarily capable of proper operation against explosion loads. Although, some systems may behave appropriately. On the other hand, the change in the use of some structures makes it necessary to reinforce them against the explosion. Therefore, it is necessary to evaluate the performance of the structures against the explosion that, in order to achieve this, it is necessary to investigate the understanding of the behavior of the structures against the explosion of various aspects of the design of building retrofitting against the explosion wave. One of the most effective and economical methods is the use of inactive controlq methods in which among these, divergent bracing systems have many benefits. Therefore, in this study, the behavior of this type of brace has been investigated under the influence of loading caused by the explosion. The aerial bombardment was applied to the frame with vertical linked beam to shear and bending shear lengths. The models are analyzed by nonlinear dynamic analysis and linear static analysis and the results of the analyzes are compared to the tensions, displacements and forces inputted to the models. The results show that frames with shorter linked beam show better performance.
Keywords
Explosion, Vertical linked beam, Static Analysis, Dynamic analysis