مقایسه رفتار دیوار برشی فولادی و بتن آرمه در سختی برابر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه آریا
2بلوار چمران کوچه کاظم پلاک 18 واحد 10
چکیده
در حال حاضر، دیوارهای برشی به دلیل سختی و مقاومت زیاد در برابر بارهای وارده بر ساختمان، مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق، با مدل و معادل کردن سختی دو دیوار بتنی و فولادی در نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS، بهینه ترین نوع دیوار از لحاظ مقاومت، شکل پذیری، جذب انرژی و انرژی تلف شده مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی مقدار انرژی جذب شده و مقاومت از تحلیل پوش آور و جهت بررسی شکل پذیری و انرژی تلف شده از بارگذاری چرخه ای طبق ATC-24 استفاده شد. در بررسی نتایج دو دیوار در نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS، مشاهده شد که در دیوار برشی فولادی شکل پذیری، جذب انرژی، مقاومت و انرژی تجمعی به ترتیب به میزان 53.3، 66.9، 66.9 و 76 درصد از دیواربرشی بتن آرمه بیشتر است. نتایج نشان دهنده شکل پذیری، جذب انرژی، مقاومت و انرژی تجمعی بالای دیوار برشی فولادی نسبت به دیوار برشی بتن آرمه می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of the behavior of steel shear walls and reinforced concrete in equilibrium stiffness
Authors
Alireza Mehralizadeh, karaj
Abstract
At present, the shear walls are used because of the stiffness and strength against the loads on the building. In this research, by comparing the stiffness of two concrete and steel walls in ABAQUS finite element software, the most effective type of wall is investigated in terms of strength, ductility, absorption of energy and lost energy. In order to investigate the amount of absorbed energy and resistance from the overlapping analysis, the ATC-24 cyclic loading was used to examine the ductility and the energy lost from cyclic loading. In the study of the results of two walls in the ABAQUS finite element software, it was observed that the shear strength of the steel, ductility, absorption of energy, resistivity and cumulative energy was 53.3, 66.9, 66.9 and 76 percent, respectively, of reinforced concrete wall. The results show the ductility, energy absorption, resistivity and cumulative energy of the steel shear wall relative to the shear wall of reinforced concrete.
Keywords
steel shear wall, Reinforced Concrete Shear Wall, Stiffness, ABAQUS Limited Components Software