بررسی پارامتریک موقعیت قرار گیری دیوار برشی بتنی در قاب فولادی دو بعدی تحت اثر بار انفجار
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1میاندورود - گهرباران - تازه آباد سپاه -4847151118
2استادیار گروه مهندسی / دانشگاه پیام نور
3استادیار گروه مهندسی عمران / دانشگاه صنعتی بابل
4گروه مهندسی عمران/ دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
5دانش آموخته کارشناسی ارشد موسسه آموزش لامعی گرگانی
چکیده
ساخت مواد منفجره فرآیندی آسان وهمیشه دردسترس است. با توجه به افزایش حملات تروریستی که درکشور اتفاق افتاده است، نیاز به بررسی پدیده‌ی انفجار احساس می‌شود. باتوجه به اینکه بار انفجار یک بار جانبی است، پس سیستم های باربرجانبی (قاب خمشی، دیواربرشی ومهاربند) نقش اساسی ایفا می‌کنند. به جهت اینکه تغییرات سرعت درسازه های سنگین کمترازسازه های سبک است، سازه های اسکلت فلزی بدلیل سبک بودن ولاغربودن اعضای آن تغییرات سرعت بیشتری دارند. یکی از مطرح ترین دستور العمل در زمینه پدیده انفجار و اثراتش بر سازه، UFC3-340-02 می باشد. دراین تحقیق قاب فولادی دو بعدی با تعداد دهانه ی 3 و 5 و 7 و دو تیپ ارتفاعی 3 و 7 طبقه بعنوان قاب تحقیق انتخاب و به کمک UFC3-340-02 بر روی آن بارگذاری انجام شد و طی تحلیل غیر خطی دینامیکی با کمک نرم افزار SAP2000 نتایج استخراج شد. نتایج حاصله نشان می‌دهند وجود دیوار برشی در قاب‌ها منجر به کاهش زمان تناوب طبیعی تمامی قاب‌ها شده و این امر منجر به نزدیک شدن دوره تناوب طبیعی سازه و بارگذاری دینامیکی گردیده است. همچنین حضور دیوار برشی در دهانه پیرامونی تاثیر بسیار مناسبتری نسبت به قرارگیری آن در دهانه های داخلی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Parametric evaluation of the position of concrete shear wall in the case of two-dimensional steel under the influence of explosion load
Authors
saba sari, amin mostafavian, seyyed bagher hoseinian, hamidreza mahmoodi kordkhili, marziye tourani
Abstract
Making explosives is an easy and ever-available process. Especially for terrorist groups, as well as increased terrorist attacks that have taken place in the country, there is a need for an explosion phenomenon. The load imposed by the explosion is applied to all building levels, but the largest share belongs to the levels of the explosion.
Due to the fact that the explosion load is a lateral load, then the lateral load systems (bending frame, shear wall and braid) play a fundamental role. Due to the fact that the speed variations in heavy structures are less than light ones, steel structures are faster due to the lightness and wear of the members. One of the most prominent instruction in the field of explosion phenomenon and its effects on the structure is UFC3-340-02. By studying this recipe, it was observed that for the design of the frame and the process of analysis and design is not specified. UFC3-340-02 has been developed analysis and design for single-member column and beam and By connecting these single members, it forms the frame. Since the frame also affects the distribution of power between its members, a two-dimensional steel frame with a number of openings 3, 5 and 7, and two types of elevations 3 and 7 as the frame of research, and with the help of UFC3-340-02 Upload completed and Results were extracted from nonlinear dynamic analysis using SAP2000 software and the results of the frame analysis were compared with the results presented by UFC3-340-02.
Keywords
Shear Wall, Explosive load, Dynamic analysis, Semi-rigid diaphragm