بررسی تجربی عملکرد ستون‌های چوبی محصور شده با ورق‌های پلیمری مسلح به الیاف کربن و مقاطع مستطیلی فولادی توخالی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1بلوار پاسداران،کوی حسینیان(سر کوچه داروخانه دکتر امین)،کوچه سوم،در سبز و سفید.کد پستی: 4814944874
2هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی عمران، گروه سازه
چکیده
با توجه به رشد روز افزون جمعیت و افزایش نیازها، احتیاج به طیف گسترده و منابع عظیمی از مواد به شدت احساس می‌شود. ترکیب چوب و فولاد کامپوزیت جدیدی است که در کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است. چوب و فولاد هر کدام به تنهایی مزایا و معایبی دارند. همواره ترکیب این دو ماده و ایجاد مقطع مرکب باعث بهبود خواص هردو ماده شده و در نهایت ظرفیت بابری نهایی آن را افزایش می‌دهد. مقطع مرکب ساخته شده از فولاد و چوب دارای سختی بیشتری بوده و شکل پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهد، هم چنین کمانش موضعی فولاد به تعویق افتاده یا کاملا از وقوع آن جلوگیری می‌شود .در این پژوهش هدف بررسی رفتار ستون های مرکب از الوار چوبی محصور شده است که نمونه ها در محیط آزمایشگاهی تحت بار محوری فشاری مورد بررسی قرار خواهیم داد و ظرفیت باربری نهایی نمونه و تغییر شکل آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این آزمایش از ورقه فولادی و همچنین ورقه پلیمری مسلح به الیاف کربن (FRP) به منظور محصور شدن الوار چوبیکه به وسیله چسب اپوکسی به یکدیگر متصل شده‌اند استفاده شده‌است. در پایان این تحقیق مشاهده شده‌است الوار چوبی محصور‌شده با ورقه‌های پلیمری مسلح به الیاف کربن که الیاف آنها در جهت 90 درجه نسبت به راستای افق قرار گرفته‌است، مقاومت بیشتری تحمل کرده و از شکل پذیری مناسبی برخوردار بوده‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental study of the performance of wooden columns enclosed with rectangular steel hollow sections and carbon fiber reinforced polymer sheets.
Authors
leila razavian, morteza naghipour
Abstract
Due to the growing population and increasing needs, the need for a wide range of resources and vast amounts of material is highly felt. The combination of wood and steel is a new composite which is used all around the world. Each of them have their own advantages and disadvantages as follows: Wood is a reproducible, easy to use, lightweight material that reduces energy consumption and has higher resistance in comparison to concrete and steel. However it includes disadvantages like high moisture absorption, low resistance to fire, insect attack, and so on. Steel is a material with high resistance, durability and high ductility. Its disadvantages would be like its low resistance to high temperature, corrosion against external factors, local buckling, etc. The combination of these materials always improve their properties, for instance the composite cross section made of steel and wood is harder and more ductile. The main purpose of this thesis is to investigate the behavior of confined timber columns which are contain of wood, rectangular steel hollow sections and fiber reinforced polymer sheets. Several tests were conducted on different specimens and the impact of each materials was studied on the structural behavior of these members under axial compression. The timber infill was found to significantly improve the ultimate load capacity and by preventing local inward buckling. The results show that timbers confined with CFRP sheets have higher ultimate load capacity and ductility.
Keywords
Wood, Rectangular steel hollow section, CFRP sheets, Ultimate load capacity, Ductility