الگوی تهیه و شیوه بهبود عملکرد عمل‌آوری بتن به روش اشباع کردن با معرفی روش و تجهیزات فنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1639116786
2رییس دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
چکیده
یکی از فرآیندهای مهم در عملیات اجرایی بتن، عمل‌آوری یا curing است. عمل آوری،یعنی حفظ رطوبت و دمای بتن درحدرضایت ‌بخش در طی دوره‌ای مشخص،که بلافاصله پس از بتن ‌ریزی و اتمام عملیات پرداخت و سخت شدن بتن آغاز می‌شود. چنانکه بتن بتواند به خواص مورد نظر برسد.عمل آوری بتن برخواص بتن سخت شده مانند دوام، مقاومت، آب بندی، مقاومت سایشی، ثبات حجمی، مقاومت دربرا بر یخ زدن و آب شدن و نمکهای یخ زده تاثیر بسزایی می گذارد.عمل آوری روش های مختلفی از قبیل اشباع کردن محیط پیرامون بتن،اندود کردن سطح و روش هایی که با تامین حرارت و رطوبت اضافی برای بتن، رشد مقاومت آن را تسریع میکنند. هدف از بررسی این روش، تسریع در ایجاد و اجرای تکنولوژی های نو مقرون به صرفه و وکاهش هدر رفت آب در تاسیسات مربوط به عمل آوری بتن و عمل آوری مصالح دیگر می باشد. این روش باعث کاهش نیروی انسانی،صرفه جویی در مصرف آب، مقاومت نهایی بالاتر و نهایتا" به صرفه بودن از نظر اقتصادی میباشد.از این روش در عمل‌آوری فونداسیون، سقف، کارگاه های ساخت مصالح پیش ساخته بتنی نیز استفاده میشود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Preparation pattern and concrete curing performance improvement using the saturation method by introducing method and technical equipment
Authors
amin ebrahimi, saeed ghaffarpor jahromi
Abstract
Curing is one of the most important process in Concrete operations . Maintaining moisture of concrete and temperature of concrete in the specified time and period that stars right after concrete operations and concrete hardening is called curing. In the case that concrete can be able to reach the considered specifications, concrete curing effects on the concrete properties such as durability, strength, sealing, abrasion resistance, volumetric stability, resistance to freezing and frozen salts. Saturating surrounding of concrete, laying concrete and methods which supply heat and moisture for concrete, helps the concrete to be more strength faster. The aim of evaluating this method is faster implementation of modern economical technologies and to decrease water wasting in curing facilities. This method cause to reduce man power , saving water , higher strength and finally being more economical. this method is using in curing of foundation , ceiling and prefabricated concrete sites .
Keywords
concrete, concrete curing, saturating, Hydration, strengh