بررسی اثرات انفجار سطحی بر روی سازه‎های مدفون در زیر رودخانه، مطالعه موردی تونل متروی اهواز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران-شهرک غرب-خیابان درختی
2استاد
چکیده
سازه‎های زیرزمینی علاوه بر تمامی کاربردهای معمول خود، در زمان جنگ و هنگام حملات هوایی و موشکی به عنوان پناهگاه برای حفظ جان انسان‎ها و حفاظت از تجهیزات مهم مورد استفاده قرار می گیرند، مانند ایستگاه‎های مترو مسکو که به موزه زیرزمینی معروفند. متروها یکی از مراکز تجمع شهروندان بوده که در نتیجه می توانند یکی از بهترین اهداف حملات محسوب شوند.
بنابراین بررسی رفتار سازه‎های زیرزمینی در برابر انفجار اهمیت زیادی دارد و در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسیر خط یک قطار شهری اهواز به طول تقریبی 23 کیلومتر دارای 23 ایستگاه می‎باشد که شمال شرق اهواز را با عبور از مرکز شهر و رودخانه کارون به جنوب غرب اهواز متصل می‎نماید. بخشی از تونل مترو اهواز که از زیر رودخانه کارون عبور می‎کند به دلیل آنکه از زیر آب و خاک عبور می‎‎کند قسمت مهم و بحرانی این خط قطار شهری است[1]. در صورتی که موشک‎های زمین نفوذ به تونل نزدیک شوند و اتصالات بیت سگمنت‎ها را تخریب کنند، آب به داخل تونل نفوذ خواهد کرد و ضمن برجای گذاشتن خسارت جانی باعث مختل شدن کل سیستم قطار شهری می‎شود.
با توجه به اهمیت بالای این بخش از تونل در این پژوهش قصد بررسی مطالعه موردی آن تحت انفجار خارج از تونل را خواهیم داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
investigation the Effects of Surface blast on Buried Structures Under the River, Case Study of Ahvaz Metro Tunnel
Authors
ali tehran, iraj rasoolan
Abstract
Underground structures, in addition to all their usual uses, are used during wartime and during air strikes and missiles as shelters to protect people's lives and protect important equipment, such as underground stations in Moscow Known as Underground museums.
Metro is one of the centers of citizens' gathering, which can therefore be considered one of the best targets of attacks.
Therefore, studying the behavior of underground structures against explosions is very important and will be investigated in this study.
The route of a city train of Ahwaz with an approximate length of 23 km has 23 stations connecting the north-east of Ahwaz to the southwest of Ahwaz via the city center and the Karun River. Part of the Ahwaz subway tunnel that passes through the Karon River is an important and critical part of the urban train line due to its passage through the water and soil. If ground rockets penetrate the tunnel and destroy the connections of bit segments, the water will penetrate into the tunnel, causing damage to the entire city system as well as causing damage.
Considering the importance of this section of the tunnel in this study, we intend to study its case study under the explosion outside the tunnel.
Keywords
structure, Blast, tunnel, concrete, Buried