ارزیابی تاثیر جداساز لاستیکی با هسته‌ی سربی بر روی سازه‌هایی با سیستم جانبی متفاوت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مشهد،خیابان احمد اباد،ملاصدرا 5،پلاک 3
2گروه عمران ،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
چکیده
در عصر حاضر مبارزه با بلایای طبیعی ازجمله زلزله، یکی از دغدغه‌های دانشمندان عرصه‌ی عمران هست .مهم‌ترین اثری که جداگر لرزهای بر روی ساختمان می‌گذارد کاهش پاسخ شتاب سازه با افزایش دوره نوسان سازه می‌باشد در این پژوهش ابتدا سازه‌هایی با سیستم‌های جانبی مختلف مانند مهاربند، قاب خمشی ،دیوار برشی ، سیستم‌ دوگانه قاب خمشی با دیوار برشی و قاب خمشی با مهاربند به‌صورت 3، 5 و8 طبقه طراحی می‌شود. سپس پارامترهای لرزه‌ای در هریک از سازه‌ها به‌وسیله تحلیل تاریخچه زمانی به دست میاید که بیشترین درصد کاهش برش پایه در ساختمان‌های دارای دیوار برشی به میزان 70درصد و کمترین درصد در سازه‌های دارای قاب خمشی به میزان 50درصد مشاهده می‌شود .همچنین بیشترین درصد کاهش شتاب طبقات در سازه‌های دارای قاب خمشی با مهاربند به میزان 60درصد و کمترین درصد در سازه‌های دارای قاب خمشی به میزان 40درصد مشاهده می‌شود . همچنین بیشترین درصد کاهش جابجایی نسبی طبقات در سازه‌های دارای قاب خمشی با مهاربند به میزان 80 درصد و کمترین درصد در سازه‌های دارای قاب خمشی به میزان 60درصد مشاهده می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of the Effect of Lead Rubber Bearing Isolator on Structures with Different Lateral Resistant Systems
Authors
seyyed reza baradaran hashemi, Mansour Ghalehnovi
Abstract
In the present era, the fight against natural disasters, including earthquakes, is one of the concerns of scientists in the field of civilization. The most important effect that separates the seismicity on the structure is the decrease in the response of the acceleration of the structure with the increase of the periodicity of the structure. In this study, structures with Different Lateral Resistant Systems such as braced frame, moment frame, shear wall, Dual moment frame with shear wall And Dual moment frames with bracing Designed as 3, 5 and 8 floors. Then, seismic parameters in each of the structures are obtained by analyzing the history of the time which can conclude that the maximum percentage of reduction of the base Shear occurs in buildings with a shear wall of 70% and the minimum percentage occurs in structures with a moment frame is 50%. Also, the that the maximum percentage of reduction of the acceleration occurs in buildings Moment frames with bracing as much as 60 percent, the minimum percentage occurs in structures with a Moment frame of 40%. Also, the that the maximum percentage of reduction of the drift occurs in buildings Moment frames with bracing as much as 80 %, the minimum percentage occurs In structures with a Moment frame of 60%.
Keywords
Lead Rubber Bearing Isolator, time history analysis, Different Lateral Resistant Systems, Dynamic characteristics