کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های مهاربندی نامنظم در پلان دارای حرکت گهواره ای به روش DEMATEL
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران - مینی سیتی - منطقه ۱
2دانشیار ، گروه مهندسی عمران،پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،‌تهران‌،‌ایران
چکیده
پیچش حاصل از نامتقارنی سازه یکی از دلایل آسیب پذیریهای شدید در زلزله بوده است. با توجه به مزیتهای روشهای نوین طراحی لرزه ای که در آنها از تجهیزات استهلاک انرژی نظیر میراگرها به منظور کنترل پاسخها در زلزله استفاده می شود، میتوان به کنترل پیچش لرزه ای در سازه اقدام نمود . در این پژوهش با استفاده از ساز و کار حرکت گهواره ای که مجهز به میراگرهایی در پای ستون و کابلهای پس کشیده میباشد کنترل پیچش لرزه ای در سازه های پیچشی ۵ و۷ طبقه انجام شده است . ابتدا در نرم افزار Abaqus طراحی جزئیات بسیار دقیق اتصالات و همچنین جزئیات اتصال پای ستون و کابلهای پس کشیده شده صورت گرفته است و سپس منحنی های نیرو- تغییر مکان حاصله و تعداد و نیروی پس کشیدگی کابلهای پس کشیده با استاندارد Gr 270 وارد نرم افزار SAP2000 شده و طراحی سازه های ۵و۷ طبقه در این نرم افزار انجام گردیده است. همچنین در نرم افزار PERFORM3Dتحلیل های غیر خطی تاریخچه زمانی بر اساس رکوردهای حوزه نزدیک و دور انجام شده است . نتایج تحلیل ها نشان دهنده عملکرد بسیار موثر سیستم حرکت گهواره ای و کابل های پس کشیده در کاهش تغییر مکان های ماندگار و کنترل پیچش لرزه ای میباشد . همچنین با کد نویسی روش DEMATEL در نرم افزار Matlab به بررسی پارامترهای تاثیر گذار و تاثیر پذیر حرکت گهواره ای در سازه های مذکور پرداخته شده است که بنابر خروجی روش مذکور کابلهای پس کشیده تاثیر گذارترین پارامتر مورد بررسی بوده است .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Controlled siesmic torsion in asymmetric bulding with rocking motion with DEMATEL method
Authors
tehran, abdolreza S.Moghadam
Abstract
The twist of the structural asymmetry has been one of the reasons for the severe earthquake vulnerabilities. With regard to the advantages of modern seismic design methods in which energy depreciation equipment such as dampers is used to control responses in an earthquake, it is possible to control the seismic twist in the structure. In this study, using a Rocking frame mechanism equipped with dampers at the base of the column and post-tensioned cables, the seismic shear control was carried out in torsional structures 5 and 7 floors. At first, In Abaqus software has been designing very precise details of the connections, as well as the details of the connection between the pillars and the Post-tensioned cables, and then the force-displacements curves and the number and pull-out force of the strain post-tensioned cables with the Gr 270 standard are imported to the SAP2000 software. Design of 5th and 7th floor structures has been done in this software . Also in PERFORM3D software, non-linear time histories have been analyzed based on near-field records. The results of the analyzes show the very efficient operation of the rocking motion system and post-tensioned cables in reducing permanent displacements and seismic shear control. Also, coding of the DEMATEL method in MATLAB software explores the parameters affecting craft motion in these structures, which is the most influential parameter under the output of the method of retarded cables.
Keywords
controlled rocking frame, nonlinear-time history, controlling seismic torsion, DEMATEL method