ارزیابی روش تحلیل دینامیکی فزاینده دربرآورد لرزه ای قاب های خمشی محیطی دسته شده با مهارکمربند خرپایی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران-بلوار ایت الله سعیدی-خ اقاباباییان-ک تقی بیگ لو انتهای کوچه پلاک5 واحد 4 کد پستی:1373675743
2دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران،
3استادیار
چکیده
به تازگی ،گسترش کاربرد روش های تحلیل غیرخطی سازه ها ، موجب ایجاد روش های ارزیابی متفاوت برمبنا سطوح عملکردی شده است.یک ایده نو که به عنوان روش تحلیل دینامیکی افزایشی( IDA ) معرفی شده ، به منظور تخمین عملکرد لرزه ای سازه ها و همچنین روش رسم منحنی احتمالی، وابسته به پارامترهای شاخص خسارت (( DM وشاخص شدت IM )) می باشد.این روش شامل اثر دادن یک یا چند رکورد زمین لرزه بر روی سازه است،که هریک تا رسیدن به یک شدت خاص مقیاس شده اند. یکی از فرمهای سازه ای پرکاربرد در سازه های بلند استفاده از ترکیب دو قاب خمشی محیطی دسته شده و کمربند سخت کننده خرپایی می باشد.این فرم سازه ای، درکاهش پاسخ سازه در برابر بارهای جانبی تاثیر دارد. در این پژوهش رفتار اینگونه قاب ها در سازه ۲۰ طبقه با دو نوع متفاوت آرایش اسکلت مقاوم کمربند سخت کننده مهاری تحت ۷ رکورد مقیاس شده حوزه دور و نزدیک گسل مورد مطالعه قرار گرفته است. در نتایج حاصل از منحنی های ( IDA) نشان داده شده است؛ منحنی های میانگین تا تراز شدت خاصی روی هم قرار می گیرند، در واقع حد الاستیک رفتارخطی سازه را نمایان می کند و درادامه با افزایش شدت زلزله، در طبقاتی جهشی در بعضی از منحنی های یگانه IDAداریم، نشان دهنده ایجاد مفصل پلاستیک درسازه می باشد و همچنین شیب تغییرات DM نسبت به تغییرات ابتدایی کمترشده است، نشان از تبدیل حالت سخت سازه به نرم شدگی سازه می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of the Incremental Dynamic Analysis Method for Seismic Estimation of bundle-tub steel Frames Composed byTruss Hardening
Authors
hamed تهران, Jafar Keyvani Ghamsari, Seyyed Hossein Hosseini Lavasani
Abstract
Recently, the extension of the application of nonlinear analysis methods to structures has led to the creation of different assessment methods based on functional levels. A new idea, introduced as an incremental dynamic analysis method (IDA), was introduced to estimate the seismic performance of structures as well as The probability curve method is dependent on the Damage Measure (DM)and Intensity Measure(IM). This method involves the effect of one or more earthquake records on the structure, each of which is scaled up to a specific intensity. adding a truss belt to the structure of the perimeter curvature causes more fit. This structural form has an effect on reducing the structural response to lateral loads. In this research, the behavior of such frames in a 20-story Steel bulding with two different arrangemency resistant skeleton of rigid belt under 7 record scaled far and near field records has been studied. It is shown in the results of the curves (IDA); the average curves are aligned to a certain intensity level, in fact, the elastic limit indicates the linear behavior of the structure, and in the long run, with the increase in the intensity of the earthquake, in the leap classes in some The IDA's only curves indicate the creation of a plastic joint, and also the slope of the DM variation is lower than the initial variation, indicating the transformation of the hard structure to the stiffening of the structure.
Keywords
Nonlinear analysis, Incremental Dynamic Analysis, seismic performance, Damage Measure, Intensity Measure