بررسی اثر سخت کننده ها بر تیرها متصل به سیستم دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری انفجار
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تهران.خیابان شریعتی.قلهک.کوچه ی سجاد.کوچه ی حبیبی.پلاک 23.زنگ سوم.
2کارشناس
چکیده
حملات تروریستی در مجاورت ساختمان ها و اماکن حیاتی، می تواند باعث بوجود آمدن خسارات فاجعه آمیزی بر روی اجزا داخلی و خارجی ساختمان ها گردد. یکی از گام‏های اساسی جهت حفظ سرمایه ‏های ملی و کاهش خطر، مطالعه و شناخت رفتار سازه ها تحت اثر بارهای ضربه‏ای و انفجار می‏باشد، با توجه به جایگاه ویژه سازه‏های فولادی در صنعت ساختمان کشور لازم و ضروری می‏باشد. در بارگذاری جانبی انفجار بر سیستم دارای دیوار برشی فولادی، تخریب تیر قاب فولادی مجاور جز عوامل ثانویه ایجاد فروپاشی های پیشرونده می باشد. لذا بررسی رفتار تیرها تحت بارگذاری انفجار ضروری میباشد و عمدتاً تخریب تیرها ناشی از کم بودن مقاومت اتصال و ضعیف بودن تیرها در مقابل کمانش احتمالی می باشد. لذا با استفاده از دو نوع آرایش سخت کننده در تیر قاب عمود بر دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری 200 کیلوگرم تی ان تی به فاصله 3متر در نرم افزار آباکوس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد استفاده از سخت کننده ها تأثیر چندانی در کاهش تغییر مکان تیرها نداشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
study the effect of stiffners on the connected beam to the steel shear wall under blast loading
Authors
ali golafshar, ali rahbar
Abstract
Abstract
Terrorist attacks in the vicinity of buildings and critical sites can cause catastrophic damage to the internal and external components of buildings.One of the essential steps to maintain national capital and to reduce risk is to study and recognize the behavior of structures under the impact andexplosionloadings and it is necessary because of the special position of steel structures in the construction industry of the country. In the lateral explosion loading on system with steel shear wall, the destruction of adjacent steel frame beam is one of the secondary factors to create a progressive collapses.Therefore, it is necessary to study the behavior of beams under the explosion loading, and the destruction of beams is mainly due to the low resistance of joints and the weakness of beams against the possible buckling. Therefore, using two hardener arrangements in the beams, the frame perpendicular to the steel shear wall under loading of 200 kg TNT at a distance of 3 meters was evaluated in the ABAQUS software.The results showed that the use of hardeners did not have much effect on reducing the displacement of beams.
Keywords
steel shear wall, stiffner, Blast, abaqos, Blast Loading