بررسی استحکام اعضای لوله‌ای سکوهای دریایی دارای خوردگی حفره‌ای تحت اثر بار محوری و ضربه‌ی جانبی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خ ساری ک فروردین ک شهید صفری
2عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر تهران
3بدون سمت
چکیده
خوردگی حفره‌ای یکی از خوردگی‌های شایع در محیط دریاست که امکان وقوع آن برای سکوهای دریایی نیز محتمل است. علاوه بر بار فشاری محوری، که اصلی ترین بارگذاری موجود در اعضای سازه‌ای سکوهای ثابت است، ضربه‌های جانبی از جمله‌ی بارهای خطرناکی است که در طول عمر سکو ممکن است رخ دهد. تا کنون تحلیل این ضربه‌های جانبی توسط برخی دانشمندان در حالت‌های خورده شده و خورده نشده مورد بررسی قرار گرفته است اما هیچکدام از آن‌ها خوردگی حفره‌ای را لحاظ ننموده‌اند. در این پژوهش تمرکز اصلی روی پارامترهای مختلف جسم ضربه زننده می‌باشد به طوری که مکان وقوع ضربه در طول لوله، اندازه‌ی جسم ضربه زننده، زاویه ی جسم ضربه زننده و لوله به عنوان پارامترهای متغیر جسم ضربه زننده، همچنین میزان پیش‌تنیدگی و شرایط تکیه گاهی عضو به عنوان پارامترهای متغیر لوله در نظر گرفته شده‌اند. میزان خوردگی و مکان وقوع خوردگی نیز در تمامی مدل‌ها به صورت ثابت لحاظ گردید. در این مقاله از نرم افزار انسیس برای مدل‌سازی و تحلیل مدل‌های عددی استفاده شد و پس از استخراج داده‌ها و انتقال آنها به نرم افزار اکسل نمودارهای بررسی مقاومت لوله‌ها به دست امده است. روال کلی نتایج این پژوهش نیز به این صورت است که هرچه اندازه‌ی محل تماس جسم ضربه زننده و لوله بزرگتر باشد، میزان فرورفتگی جسم ضربه زننده درون لوله و تغییر شکل‌های ناشی از ضربه بیشتر خواهد شد. همچنین بررسی پیش‌تنیدگی محوری و شرایط تگیه گاهی نیز نتایج جالبی را در بر داشته است که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the strength of the tubular members of the marine platforms with pitting corrosion under axial load and lateral impact
Authors
mohammad azimi ghadikolaei, Mohammad Reza Khedmati, Massood nazari
Abstract
Pitting corrosion is one of the most common corrosion in the marine environment, which is likely to occur for marine platforms. In addition to the axial load, which is the main loading in the members of the structure of fixed platforms, accidental impact blows including dangerous loads that may occur during the life of the platform. So far, the analysis of these lateral Impacts has been investigated by some scientists in corroded and non-corroded conditions, but none of them has considered pitting corrosion. In this research, the main focus is on the various parameters of the indenture so that the location of the impact during the tube, the size of the indenture and the angle of the indenture and the tube as the variable parameters of the incident, as well as the amount of pre-loading and the supporting conditions of the member are considered as variable tube parameters. Corrosion rate and corrosion location were fixed in all models. In this paper, Ansys software was used for modeling and analyzing numerical models. After extracting the data from this software and transferring them to Excel software, the graphs of the resistance of the pipes were obtained. The general procedure for the result of this study is that the larger the contact area of the indenture and tube, the greater the indenture intrusion and the deformation resulting from the impact will be greater. Also, the study of preloading and support conditions have interesting results, which are discussed in the text of article.
Keywords
Tubular member, Pitting corrosion, lateral impact, axial load, indentation