تحلیل تاریخچه زمانی قاب مهاربندی واگرا با فیوز قائم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1سراه سیمین کوچه دنارت کوچه شهید مضفر باقری بن بست نوبهار پلاک 34
2دانشکاه ازاد رودهن
چکیده
سیستم EBF،شکل‌پذیری و قدرت استهلاک انرژی بالایی دارد. تیر پیوند در جذب انرژی نقش بسزایی را ایفا می‌کند. تیر پیوند به‌صورت فیوز عمل کرده و با جذب انرژی زمین‌لرزه، مانع از وارد شدن آسیب به سایر قسمت‌های سازه می‌رود. در این مقاله عملکرد لرزه ای پرداخته می شود. در این مقاله 2 مدل 5 طبقه با طول لینک 40 و 60سانتی متر و دهانه‌ی 5 متری در تیپ‌ خاکی دو با سیستم قاب مهاربندی خارج از مرکز EBF با شـکل پذیری ویژه توسـط با فیوز در نظر گرفته می شود ، هرکدام از نمونه‌های اولیه ابتدا با طراحی شده با ویرایش چهارم استاندارد 2800طراحی خطی شده و سپس به بررسی توزیع بار جانبی در این ساختمانها تحت اثر زلزله با استفاده از تحلیل دینامیکی پرداخته میشود. به منظور انجام تحلیل های تاریخچه ی زمانی غیرخطی از 5 رکورد زلزله استفاده شد. نتایح نشان می دهد با افزایش طول فیوز قائم سازه دارای جابجایی نسبی بیشتری در طبقات می باشد همچنین با افزایش طول فیوز جابه‌جایی بام افزایش می یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic Behavior of Eccentrically Braced Frame with Vertical Link
Authors
Vahid isfahan, Ehsan Darvishan
Abstract
The design of an eccentrically braced frame is based on providing a weak section in frame which will remain essentially elastic outside a well define link. Eccentrically braced frames combine stiffness of centrically braced frame with ductility and capability to dissipate seismic energy of moment resistant frame. In this paper the seismic behavior of eccentrically braced frame with vertical link is presented. Three regular frame with vertical link which its length is correlated to the capability to dissipate seismic energy are considered. The analytical models used to simulate the test through inelastic time history analyses that is performed in OpenSees software and simulation results were obtained. The results indicated that by reducing the vertical link length in EBFs, the maximum lateral displacements of roofs have been reduced for all frames due to 5 real earthquake records. Reducing the vertical link length decreases the maximum base shear of the structure. Therefore, it can be said that vertical link length improved the seismic performance of the EBFs.
Keywords
Eccentrically Braced Frame, Vertical link, Time history, Base shear