مدل سازی عددی گنبد دوپوسته‌ای و دندانه‌ای شکل مقبره سلطان علی رودبند
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1اصفهان-خانه اصفهان-خیابان سپاه-کوچه سپاه-کوچه گل افشان-کوچه گلریز-مجتمع گل محمدی-واحد6
2دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
3دانشگاه صنعتی اصفهان
4دانشگاه تهران
چکیده
در این تحقیق با استفاده از روش اجزاء محدود غیرخطی، رفتار گنبد دو پوسته و دندانه‌ای شکل مقبره سلطان علی رودبند مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، مصالح بنایی بصورت معادل‌شده در نظر گرفته شده و با استفاده از مدل رفتاری پلاستیسیته بتن آسیب‌دیده که یکی از الگو‌های رفتاری مصالح در نرم‌افزار آباکوس می‌باشد، رفتار آن مدل گردیده است. در ابتدا، برای اطمینان از صحت نحوه مدل‌سازی عددی و تعیین مقادیر پارامترهای رفتاری مصالح، رفتار یک دیوار مصالح بنایی (که نتایج آزمایشگاهی آن در متون مرجع موجود است) با استفاده از المانهای سه بعدی هرمی در نرم‌افزار شبیه‌سازی شده است. در ادامه، گنبد دو پوسته‌ای و دندانه‌ای شکل مقبره سلطان علی رودبند به همین شیوه در نرم‌‌‌افزار مدل گردیده و وضعیت تنش و کرنش در آن بررسی شده است. همچنین، با انجام تحلیل مودال بر روی گنبد، شکل‌های مودی آن و نیز فرکانس‌های مربوطه محاسبه شده است. روش و شیوه‌ای که در این مطالعه استفاده شده است می‌تواند برای مدل‌سازی سایر بناهای تاریخی ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
مدل سازی عددی گنبد دوپوسته‌ای و دندانه‌ای شکل مقبره سلطان علی رودبند
Authors
Amir Hossein Karimi, kobra ghorbani, ALIREZA AKHLAGHI, MAHMOOD GOLABCHI
Abstract
در این تحقیق با استفاده از روش اجزاء محدود غیرخطی، رفتار گنبد دو پوسته و دندانه‌ای شکل مقبره سلطان علی رودبند مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، مصالح بنایی بصورت معادل‌شده در نظر گرفته شده و با استفاده از مدل رفتاری پلاستیسیته بتن آسیب‌دیده که یکی از الگو‌های رفتاری مصالح در نرم‌افزار آباکوس می‌باشد، رفتار آن مدل گردیده است. در ابتدا، برای اطمینان از صحت نحوه مدل‌سازی عددی و تعیین مقادیر پارامترهای رفتاری مصالح، رفتار یک دیوار مصالح بنایی (که نتایج آزمایشگاهی آن در متون مرجع موجود است) با استفاده از المانهای سه بعدی هرمی در نرم‌افزار شبیه‌سازی شده است. در ادامه، گنبد دو پوسته‌ای و دندانه‌ای شکل مقبره سلطان علی رودبند به همین شیوه در نرم‌‌‌افزار مدل گردیده و وضعیت تنش و کرنش در آن بررسی شده است. همچنین، با انجام تحلیل مودال بر روی گنبد، شکل‌های مودی آن و نیز فرکانس‌های مربوطه محاسبه شده است. روش و شیوه‌ای که در این مطالعه استفاده شده است می‌تواند برای مدل‌سازی سایر بناهای تاریخی ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.
Keywords
گنبد, مصالح بنایی, سازه تاریخی, مدل سازی عددی, سلطان علی رودبند, آباکوس