بررسی احتمال خرابی تیرها و دیوارهای برشی درسیستم دو گانه قاب خمشی بتنی و دیوار برشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1اصفهان شاهین شهر بلوار طالقانی خیابان شهید شیرودی خیابان شهید بابایی فرعی یک غربی پلاک 11
2عضو هیئت علمی
چکیده
منحنی های شکنندگی لرزه ای برای تعیین آسیب پذیری لرزه ای سازه ها مورد استفاده قرارمی گیرد اما آن چه در تعیین آسیب پذیری لرزه ای اهمیت دارد ، تعریف معیارهای خرابی می باشد که احتمال فراگذشت از این معیارهای خرابی مبنای تحلیل احتمالاتی است. در تحقیقات گذشته از یک معیار خرابی کلی مانند ماکزیمم دریفت طبقات برای تعیین احتمال خرابی سازه ها استفاده شده است اما در این تحقیق دو معیار خرابی محلی متفاوت برای سازه های مورد نظرکه دارای سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی و دیوار برشی است تعریف شده و احتمال فراگذشت از معیارهای خرابی مورد نظر محاسبه شده اولین معیار خرابی محلی تعریفی دوران پلاستیک تیرهای سازه برای رسیدن به سطوح عملکردی از قبیل قابلیت استفاده بی وقفه ، ایمنی جانی یا آستانه فرو ریزش می باشد و دومین معیار خرابی محلی تعریفی دوران پلاستیک دیوار برشی طبقه اول سازه برای رسیدن به سطوح عملکردی مورد نظر می باشد بیان می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating on probability of failure of beams and shear walls in RC frames with shear wall
Authors
MohamadAmin esfahan, Morteza Aria
Abstract
Seismic fragility curves are used to determine the seismic vulnerability of structures.But what's important in determining seismic vulnerability.Definition the criteria for failure.The probability of exceeding these failure criteria is based on probabilistic analysis.In this research, two different criteria for local failure are defined for structures.The first criterion for local failure is the definition of the plastic rotation of structural beams.And the second criterion of local failure is the definition of the plastic rotation of the shear wall of the first floor of the structure.And the probability of a structural failure is achieved with two defined criteria.In most of the research that has been done so far, a general failure criterion such as maximum floor drift has been used to determine the probability of structural failure.Research showed that the probability of failure of shear walls was reduced by increasing the number of floors.The fragility curve is shown for two different criteria
Keywords
rotation plastic, beam and shear wall, criterion for local failure, Fragility Curves