پیشنهاد روشی برای اصلاح مقاومت فشاری سنگ مصنوعی گرانیتی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه تربیت مدرس
2تهران- اتوبان جلال آل احمد- پل نصر
3استادیار دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
سنگ مصنوعی گرانیتی محصولی است کامپوزیتی که از ترکیب سنگدانه گرانیت، رزین و مواد افزودنی تولید میشود. در این مقاله، روشی برای اصلاح مقاومت فشاری سنگ مصنوعی گرانیتی معرفی میشود. رزینهای استفاده شده درساخت سنگ مصنوعی گرانیتی شامل رزین اپوکسی از نوع دیگلیسیدیل اتر بیس فنول نوع آ با نام تجاریEPONATE 557 و سخت کننده آن با نام تجاری EPONATE 567 و رزین وینیل استر از نوع بیس فنول نوع آ پایه اپوکسی و سیستم پخت آن شامل کبالت و کاتالیست به عنوان شتاب دهنده میباشد. در این پژوهش برای اصلاح مقاومت فشاری سنگ مصنوعی گرانیتی، روشهای مناسب، مانند استفاده از سه ماده افزودنی "نانوکلی"، "پلی اتر اترکتون" و "سیلیکون رابر" به عنوان مواد افزودنی با درصد وزنی 7/5% و 15% نسبت به مجموعه رزین انتخاب و درصد وزنی بهینه برای رسیدن به حداکثر مقاومت فشاری بررسی شده است. مقاومت فشاری با استفاده از استاندارد ملی 13-16618 تعیین شده است. نتایج مربوط به آزمایش مقاومت فشاری نشان دهنده بهبود مقاومت در نمونه های با ماده افزودنی پلی اتر اتر کتون و نانوکلی در دو نوع رزین می باشد، درحالیکه افزودن سیلیکون رابر باعث افت قابل توجه مقاومت فشاری می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که افزودن 15درصد وزنی از هر سه ماده افزودنی در نمونه ها، باعث افت مقاومت سنگ نسبت به نمونه های 7/5 درصد وزنی میگردد. بر اساس نتایج برای اصلاح مقاومت فشاری سنگهای مصنوعی گرانیتی استفاده از مواد افزودنی "پلی اتر اترکتون" و" نانوکلی" با درصد وزنی 7/5 نسبت به مجموعه رزین پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Propose a method for modifying compressive strength of granite artificial stone
Authors
ahmad alinejad, Sadegh Tehran, hamed bagheri
Abstract
Granite artificial stone is a composite produced from the combination of granite, resin, and additives. In this paper, a method is proposed to improve the compressive strength of granite stones. The resins used in the manufacture of granite stones include Diglycidil ether bisphenol type A with the brand EPONATE 557 and its hardener is EPONATE 567. vinyl ester resin type bisphenol type A epoxy based and curing system includes cobalt and catalyst. In this research, to improve the compressive strength of artificial granite stones, suitable methods, such as the use of three additive substances, "NanoClay", "Poly ether ether keton" and "Silicon Rubber" with a weight of 7.5% and 15%. The optimum weight percentage for maximum compressive strength has been investigated and proposed. The compressive strength is determined using the National Standards Organization's of Iran compressive strength test to No. ISNO 16618-13. The results of the compressive strength test show that the resistance of the sample with the addition of poly ether ether ketone and Nanoclay additive in two types of resin can be improved. While the addition of silicon rubber causes a significant drop in compressive strength, the results also show that the addition of 15% by weight of all three additive substances in the samples results in a loss of rock resistance to samples of 7.5%. According to the results of the modifying compressive strength of artificial granite stones, using PEEK and NanoClay with 7.5% weight percentage is proposed.
Keywords
َArtificial Stone, Epoxy resin, Vinyl Ester Resin, Nanoclay, Poly Ether Ether Keton, Silicon Rubber