ارزیابی حرکت گهواره ای کنترل شده در ساختمان‌های بلند مرتبه اسکلت فلزی شبکه قطری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران - منطقه ۱
2دانشیار ، گروه مهندسی عمران،پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،‌تهران‌،‌ایران
چکیده
سیستم های لرزه ای مقاوم در برابر نیروی زلزله، اغلب رفتار غیر الاستیکی را در طی یک زلزله بزرگ، در سراسر سازه تجربه میکنند که نهایتا تغییر شکل باقیمانده و خرابی توزیع شده در سازه را نتیجه میدهد، به طریقی که تعمیر این خرابی‌ها مقرون به صرفه نمی‌باشد در سیستم های نوین حرکت گهواره‌ای ساختمان اصلی به صورت الاستیک رفتار میکند به طوری که جذب انرژی و عملکرد غیر خطی تنها در قسمت های مشخصی از ساختمان که از قبل پیش بینی شده اند ، اتفاق می‌افتد . سیستم مورد استفاده در این پژوهش سیستم سازه ای شبکه قطری دارای حرکت گهواره ای میباشد . برای مدلسازی صحیح این سیستم نوین ابتدا طراحی کابلهای پس کشیده و همچنین جزئیات دقیق اتصالات پای ستون و همچنین میراگرهای تسلیمی در نرم افزار Abaqus با در نظر گرفتن ابعاد اتصال برای دهانه مهاربندی ۱۲ طبقه طراحی میگردد و سپس در نرم افزار SAP2000 طراحی اعضای سازه ای را برای سازه های ۱۶ و۱۲ طبقه دیاگرید دارای حرکت گهواره ای انجام میدهیم و در ادامه تحلیل های غیر خطی در نرم افزار Perform 3D انجام میگردد نتایج بیانگر بهبود عملکرد لرزه ای سازه های دیاگرید دارای حرکت گهواره ای نسبت به سازه های دیاگرید گیردار ( فاقد حرکت گهواره ای ) میباشد زیرا نه تنها منجر به کاهش آسیب در سازه شده است بلکه تغییر مکان های ماندگار کلی سازه نیز به علت کابلهای پس کشیده کاهش زیادی یافته است .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of controlled rocking frame in steel Diagrid high-rise buildings
Authors
Fatemeh Tehran, abdolreza S.Moghadam
Abstract
Seismic earthquake systems often experience non-elastic behavior during a large earthquake throughout the structure, which ultimately results in residual deformation and distributed failure in the structure, in such a way that repairs of these failures are not cost-effective. And sometimes leads to structural damage, and this creates a new idea to limit damage in certain points of the structure. These methods include cradling systems. In these systems, the main building treats elasticity in such a way that energy absorption and nonlinear performance are only applied to certain parts of the building that are already foreseen. , It happens.The system used in this research is a Diagrid structural system with rocking motion.For the correct modeling of this new system, firstly, the design of the post tensioned cables, as well as the precise details of the pins connections as well as the yield dampers in the Abaqus software, are designed with consideration of the connecting dimensions for the 12-story braced frame, and then, in the SAP2000 software, the design of structural members We perform a rocking motion for the 16th and 12th floor diagrid structures.Further nonlinear analyzes are performed in Perform 3D software. Results indicate that the seismic performance of rocking motion diagrid structures is better than girder diagrid structures, since it not only reduces the damage in the structure However, the overall permanent structural displacement of the structure is also reduced due to pulled cables.
Keywords
controlled rocking frame, nonlinear Time history, DIAGRID, abaqus software, Perform 3d softwre