اصلاح مشخصات کامپوزیتهای GFRP و بررسی تأثیرآن بر رفتار تیر تقویت شده بتنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خیابان ظفر خیابان صبر خیابان خورشبد بن بست زوبین پلاک
2تهران- اتوبان جلال آل احمد- پل نصر
3استادیار دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
یکی از متداول ترین روشهای مقاوم سازی سازه استفاده ازکامپوزیت‌GFRP می باشد. این مصالح دارای ویژگی ها و مشخصات مکانیکی مطلوبی نظیر مقاومت و دوام بالا در برابر نیروهای اعمالی وعوامل محیطی می باشند. از طرفی برخی از مشخصات مقاومتی این مصالح نظیر ترد بودن در تحمل نیروها از معایب آن می باشد. کامپوزیت ‌GFRP از دو بخش ماتریس و رزین تشکیل شده است که تغییر در خصوصیات هر یک از این بخش ها بر خصوصیت کلی GFRP تأثیر می گذارد. این پژوهش شامل مطالعات در دو حوزه آزمایشگاهی و عددی است. در حوزه آزمایشگاهی این پژوهش، تلاش گردیده در ابتدا تاثیر نوع ماده رزین در مشخصات مکانیکی کامپوزیت GFRP بررسی شود و سپس با استفاده از ماده افزودنی PEEK به اصلاح بخش رزین درکامپوزیت شیشه اقدام و تاثیر آن بر مشخصات مکانیکی کامپوزیت شیشه بررسی شود. در حوزه مطالعات عددی با استفاده از نرم افزار المان محدود، تاثیر اصلاح مشخصات کامپوزیت GFRP تیر بتن آرمه تقویت شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Correction of GFRP composite specification and its effect on concrete reinforced beam behavior
Authors
niloufar esmaeili, Sadegh Dardaei, hamed bagheri
Abstract
One of the most common structural retrofitting methods is the use of GFRP composite.These materials have good mechanical properties such as high strength and durability against applied forces and environmental factors.On the other hand, some of the resilient characteristics of these materials, such as the lack of tolerance of forces, are its disadvantages.GFRP composite consists of two parts of the matrix and resin, which changes the properties of each of these sections on the overall properties of GFRP. This research includes studies in both laboratory and numerical fields. In the field of this research, we tried first to investigate the effect of the type of resin in the mechanical properties of GFRP composite and then, using the PEEK additive, to modify the resin component in the glass composite and its effect on the mechanical properties of the glass composite. In the field of numerical studies using limited finite element software, the effect of the correction of composite specimen of GFRP reinforced reinforced concrete beam has been evaluated.
Keywords
GFRP, epoxy resin and polyester, Specification modification, numerical studies, laboratory studies