استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا برای سازه‌های بتنی مقاوم در برابر زلزله
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
کوی فرهنگیان ایستگاه 2 کوچه سهند پلاک 14
چکیده
به‌طورکلی، ساختمان‌های بتن مسلح که در مناطق با خطر لرزه خیزی بالا در ایران و بسیاری از کشورهای زلزله‌خیز طراحی و ساخته می شوند برای جزئیاتِ اعضای مقاوم در برابر طراحی لرزه‌ای،ازمیلگردASTM A706 Grade 60(انجمن بین‌المللی سنجش مصالح آمریکا) استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به تولید میلگردهای با مقاومت بالای بیش از 420MPA اقدام شده است بر اساس ATC98‌ استفاده از میلگرد با مقاومت بالا به‌عنوان میلگرد اصلی برای سازه های مقاوم در برابر نیروی لرزه‌ای بررسی شده است و هدف بررسی امکان استفاده از مقاومت تسلیم مشخصه ی بزرگ‌تر از 420MPA بوده و در صورت مثبت بودن پیشنهاد تغییرات در الزامات طراحی مطرح و مشخصات فنی میلگرد تقویت‌کننده بوده است. استفاده از میلگرد Grade 80 به‌طور خاص موردبررسی قرار گرفته و مشخص گردید که می توان میلگرد Grade 80 با کمی تغییرات برای ACI 318 مورداستفاده قرار داد. این مقاله مروری بر تأثیرات کاربرد میلگرد با مقاومت بالاو الزامات آیین‌نامه‌ای را مورد بحث قرار می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Use of high strength resistors for earthquake resistant concrete structures
Authors
mahabad
Abstract
Use of high strength resistors for earthquake resistant concrete structures.
Generally, RC structures constructed and constructed in high risk seismic regions in Iran and many seismic countries For details of seismic resistant members , use the ASTM A706 Grade 60 (International Association for Compact Assets).Many countries, including Iran, have been producing high-strength rails over 420MPA, According to ATC98- the use of high-strength rebar as the main conduit for seismic resistance resistant structures The purpose of the study was to investigate the possibility of using a resistive yield greater than 420 MPA and, if the proposed modifications were made to the requirements of the design and technical specifications of the reinforcing bar,The use of Grade 80 rebar was specifically tested and identified Which can be used with a slightly modified Grade 80 rebar for the ACI 318 . This paper discusses the implications of the use of high-strength rebar and the requirements for arithmetic.High strength rebar, concrete, seismic design.
Keywords
High strength rebar, concrete, Seismic Design