کنترل لرزه ای سازه های مجاور هم توسط ابزارهای کنترل نیمه فعال و غیر فعال
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1قزوین انتهای نوروزیان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشکده فنی اتاق 420
2تهران-خیابان ولیعصر-خیابان میرداماد غربی-پلاک 470-کتابخانه دانشگاه خواجه نصیر
چکیده
به کار گرفتن و استفاده از ابزار های مختلف کنترل سازه در برابر زلزله، به منظور رسیدن به هدف کاهش خطرات زمین لرزه، همواره به عنوان روشی کاربردی، مورد توجه قرار گرفته است. ساختمان هایی که در مجاورت یکدیگر هستند؛ تحت تحریکات لرزه ای در معرض ضربه زدن به یکدیگر قرار دارند. در طول زمین لرزه های اخیر، مشاهده شد که این ضربه زدن سازه ها به یکدیگر در میان ساختمان های مجاور و متصل، موجب آسیب های قابل توجه سازه ای خواهند شد. به منظور بررسی این مشکل، کاربرد ابزار مختلف کنترل، با راهبردهای مختلف کنترل برای سازه های متصل، توسط محققان بررسی شده است. مطالعه ی پیش رو، عملکرد سازگار دو راهبرد کنترل شامل میراگر MR و جداساز الاستومری تحت عناوین مدل یک و مدل دو، پیشنهاد شده است. مدل یک تنها شامل یک MR در تراز بام سازه ی کوتاه تر و طبقه ی هم ترازش از سازه ی مجاور بوده و در مدل دو تمامی طبقات مقابل هم توسط میراگرMR به یکدیگر متصل می باشند. نتایج مطالعات عددی گویای این نتیجه بود که مدل یک در کنترل پاسخ لرزه ای سیستم، کارایی بیشتری از مدل دو دارد. به منظور مشاهده نتایج این روش برای مثالی عددی با استفاده از دو سازه و زمین لرزه ای حقیقی به نام السنترو انجام گرفته است و در آخر با بررسی چند معیار نتیجه ی آزمایش مشخص و به روشنی مشاهده گردیده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic control of adjacent structures using passive, and semi-active control devices
Authors
Majid Amin Afshar, shima tehran
Abstract
Application of control devices for seismic hazard mitigation has emerged as an attractive
and viable proposition over the years. Buildings in close proximity are prone to pound to each
other, under seismic excitation. It has been observed during past earthquakes that pounding in adjacent
buildings has caused significant structural damage. To meet this challenge, application of control
devices has been investigated by researchers, under various coupled building control strategies.
The present study investigates the comparative performance of three proposed schemes of coupled
building control involving Magnetorheological (MR) damper and elastomeric base isolation,
named as,Model1 and Model2. in Model 1 we use only one MR damper in the top floor of the shorter building and conneted two buildings. and in Model 2 all the same level floors are connected with MR dampers. The study showed that Model1 more effective in controlling the response as compared to Model2.
In order to clarify the results of the method, a numerical example with two structure and a real earthquake named Elcentro was used
Keywords
seismic control, MR damper, Base isolator, Adjacent structures