بررسی کارایی سنجه‌های شدت زلزله برای ارزیابی حداکثر دریفت در سازه‏‌های فولادی با مهاربند کمانش‌‏ناپذیر تحت اثر زلزله‏‌های حوزه نزدیک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خیابان بلوار شمالی. نرسیده به مسجد محمد رسول الله. بعد از کوچه 30 شهادت. نبش خیابان. پلاک 237
2خیابان بوعلی
چکیده
مهاربندهای کمانش‏‌ناپذیر به دلیل دارا بودن رفتار مشابهی در برابر نیروهای فشاری و کششی، می‏‌توانند به عنوان یک سیستم باربر جانبی مناسب در سازه‌‏ها کارایی داشته باشند. در چارچوب مهندسی زلزله بر اساس عملکرد، نتایج تحلیل خطر لرزه‌ای به وسیله متغیر واسطه‏‏‏‌ای با نتایج آنالیز لرزه‌ای سازه مرتبط می‌شود. این متغیر واسطه سنجه شدت (Intensity Measure) نامیده می‌شود. حداکثر شتاب زمین (PGA)، و مؤلفه طیف شبه شتاب در زمان تناوب اصلی سازه ((Sa(T1)، دو سنجه‏ شدت اسکالر متداول می‏‌باشند. به توانایی یک سنجه شدت برای پیش‌‏بینی پاسخ سازه با پراکندگی کم، کارایی گفته می‌‏شود. در حقیقت استفاده از یک سنجه شدت کارا قابلیت اعتماد ارزیابی‏‌های لرزه‌‏ای سازه را افزایش می‏‌دهد. در زلزله‌های حوزه نزدیک معمولاً پدیده‌ای تحت عنوان جهت‌‌داری پیش‌رونده مشاهده می‌شود که خود را به‏ صورت یک پالس دو طرفه در تاریخچه زمانی سرعت زمین نشان می‌دهد، و پاسخ سازه به شدت وابسته به زمان تناوب این پالس می‌‏باشد. در این مقاله کارایی سنجه‏‌های شدت پیشرفته و سنتی برای ارزیابی حداکثر دریفت بین طبقه‌‏ای در سازه‏‌های فولادی با مهاربند کمانش‌ناپذیر تحت اثر زلزله‏‌های حوزه نزدیک حاوی جهت‌‌داری پیش‌رونده مورد بررسی قرار می‏‌گیرد و سپس سنجه شدت کارا انتخاب می‏‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Efficiency of Intensity Measures for assessing the MIDR in steel structures with BRBs under Near Fault Ground Motions.
Authors
Elham Javadi, Masood Yakhchalian
Abstract
Buckling restrained braces (BRBs) have a similar behavior under compression and tension loadings. Therefore, they have a high energy dissipation capacity, and can be applied as an appropriate lateral load resisting system for structures. In the performance-based earthquake engineering (PBEE) framework, an intermediate variable called intensity measure (IM) links the results of seismic hazard analysis with the structural response analyses. Peak ground acceleration (PGA), and pseudo spectral acceleration at the fundamental period of the structure (Sa(T1)) are the most common scalar IMs. The ability of an IM to predict the structural response with low dispersion is called efficiency. In fact, the use of an efficient IM increases the reliability of the seismic performance assessments. Generally, near-fault ground motions have a distinctive feature called forward directivity. This phenomenon includes a two-sided (full-cycle) long-period velocity pulse that contains most of the ground motion energy. The structural response is mostly affected by the period of this pulse. In this research, the efficiency of some traditional and advanced scalar IMs to predict maximum interstory drift ratio (MIDR) demand in steel structures with BRBs, under near-fault ground motion records, is investigated.
Keywords
Intensity Measure, efficiency, near-fault ground motion, Steel Buckling Restrained Braced Frames