بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن و سبکدانه لیکا بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک بتن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1یزد- بلوار پاسداران- کوچه 54- کد پستی 8949358177
2استادیار/دانشگاه یزد
3مربی/دانشگاه علم و هنر
چکیده
در این مقاله به بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن و سبکدانه لیکا بر جمع شدگی پلاستیک بتن پرداخته می‌شود. زمانی که بتن حالت پلاستیک یا همان خمیری داشته و فرآیند گیرش نهایی در آن صورت نگرفته باشد، عامل تبخیر از سطح بتن باعث ایجاد هلال‌هایی در منافذ مویینه آن می‌شود. این هلال‌ها باعث ایجاد فشار منفی در بتن شده و ماتریس را دچار جمع شدگی می‌نماید. این نوع جمع شدگی، جمع شدگی خمیری نامیده می‌شود و هنگامی که تبخیر آب از سطح بتنی که در مرحله خمیری است بیشتر از آب انداختگی آن شود، بتن در معرض ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری است. در این پژوهش آزمایش جمع شدگی خمیری مطابق استاندارد ASTM C1579-06 بر روی نمونه‌های حاوی 1 و 3 و 5 لیتر بر متر مکعب الیاف پلی پروپیلن و 30 درصد از حجم ماسه لیکا و ترکیبی از 1 لیتر بر متر مکعب الیاف و 30 درصد از حجم ماسه لیکا انجام شد. نتایج نشان داد که الیاف پلی پروپیلن باعث کاهش عرض ترک‌ها شده و با افزایش الیاف متوسط عرض ترک کاهش بیشتری پیدا می‌کند ولی سبکدانه لیکای اشباع با سطح خشک اثر مثبتی از خود نشان نداد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Polypropylene Fibers and Ligth Expanded Clay Aggregate on the Plastic Shrinkage Cracking of concrete
Authors
farimah Mazarei Dezfooli, mehdi khodadad saryazdi, mehdi yazdian
Abstract
In this paper, investigated the effect of polypropylene fiber and Ligth Expanded Clay Aggregate (leca) on concrete plastic shrinkage. When the concrete has a plastic state and no final set process has been done, the evaporation agent from the concrete surface causes crests in its capillary pores These pores cause negative pressure in the concrete and shrink the matrix. This type of shrinkage is called plastic shrinkage. When the water evaporates from the concrete surface that is in the plastic phase, it is more to Water thrown, the concrete is exposed to cracking of plastic shrinkage. In this research, the plastic shrinkage test according to ASTM C1579-06 standard was carried out on samples containing 1, 3 and 5 liters per cubic meter of polypropylene fibers and 30 percent leca by volume from sand and a combination of 1 liter per cubic meter of fiber and 30 percent Leca was done. The results showed that the polypropylene fibers reduced the width of the cracks and with increased fibers reduced the average width of the crack but the Saturated with dry surface leca did not have a positive effect.
Keywords
Polypropylene, plastic shrinkage, leca, fiber concrete