بررسی تاثیر استفاده از منطق فازی در کنترل فعال سازه ها
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1----------
2-----
چکیده
چکیده
امروزه در طراحی سازه های مهندسی، کنترل رفتاری سیستم سازه ای بمنظور کاهش اثرات ناشی از بلایای طبیعی همچون زلزله مورد توجه خاصی قرار دارد که این مهم همواره مد نظر طراحان سازه قرار دارد و در این نقطه است که علم کنترل خود را نمایان می سازد. در سال های اخیر روش های کنترلی بسیاری برای مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله پیشنهاد شده است که از این میان روش کنترل فعال از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رویکرد فازی در کنترل فعال سازه ها در برابر زلزله می باشد. بدین منظور در گام نخست پس از ارائه کلیات به کاربرد منطق فازی در مهندسی عمران پرداخته می شود و در ادامه نیز روش های استفاده از منطق فازی در غالب ارائه مثال های عددی همراه با روابط مربوط به آن ارائه می گردد. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که منطق فازی علاوه بر کاهش قابل توجه حجم محاسبات با بی نیازی از انجام محاسبات پیچیده عملکرد رضایت بخشی را در کنترل سازه ها دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of the Effect of Using Fuzzy Logic on Active Control of Structures
Authors
Amir hossein --, Ali Keyhani
Abstract
Abstract
Nowadays, in designing engineering structures, behavioral control of the structural system is considered to reduce the effects of natural disasters such as earthquakes, which is always considered by the designers of the structure, and at this point it reveals its control science. In recent years, many control methods have been proposed to rehabilitate structures against earthquakes, among which active control is of particular importance. The purpose of this study is to investigate the fuzzy approach in active control of structures against earthquakes. For this purpose, in the first step, after providing generalizations, the application of fuzzy logic in civil engineering is discussed. Further, methods for using fuzzy logic are presented in the majority of numerical examples with related relations. The results of the studies show that fuzzy logic, in addition to a significant reduction in the volume of computations without the need for complex calculations, has satisfactory performance in controlling structures.
Keywords
Key words: fuzzy logic, active control, Earthquake, structural response