ارائه روش ساده‌شده برای مدل‌سازی رفتارغیرخطی دیوارهای برشی بتنی با استفاده از لینک‌های صلب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
2مازندران کلاردشت پیشنبور
چکیده
دیوارهای برشی بتنی از رایج‌ترین سیستم‌های مقاوم در برابر نیروهای جانبی در ساختمان‌ها هستند. با توجه به اینکه طراحی دیوارهای برشی بتنی در محدوده الاستیک اقتصادی نیست، شبیه‌سازی پاسخ غیرخطی دیوار برای استفاده ازظرفیت غیرخطی آن مسأله‌ای مهم است. دقت مدل‌های تحلیلی موجود یکی از جنبه‌های شناخته‌نشده در پیش‌بینی پاسخ غیرخطی دیوارها می‌باشد. تحلیل اجزای محدود دیوار برشی نتایج دقیقی فراهم می‌کند که به‌عنوان مبنای مقایسه استفاده می‌شود. در این روش زمان زیادی برای محاسبات لازم است و همین‌طور استفاده از این روش پیچیده و مشکل نیز می‌باشد که به‌جز در موارد تحقیقاتی استفاده از آن مناسب نیست. بنابراین عموماً از روش‌های ساده‌ سازی شده برای مدل‌سازی رفتار غیرخطی دیوار برشی استفاده می‌شود. با توجه به ابهامات موجود در دقت نتایج حاصل از تحلیل در روش‌های ساده‌ سازی شده، روش‌های مختلفی برای مدل‌ سازی دیوار برشی وجود دارد که در این مقاله از روش لینک صلب با مفاصل غیرخطی و فایبر در نرم‌افزار sap2000 برای پیش‌بینی رفتار غیرخطی دیوار استفاده شده است که ابتدا نتایج مدل‌سازی به روش لینک صلب و نتایج آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه می‌شود و با توجه به اینکه نتایج حاصل از مدل‌سازی به روش لینک صلب با مفصل فایبر و نتایج آزمایشگاهی با یکدیگر تطبیق دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل فوق قادر به پیش‌بینی پاسخ غیرخطی دیوارهای برشی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Presentation of the simplified method for modeling nonlinear behavior of concrete shear walls using rigid links
Authors
Mahmoud Reza Shiravand, mostafa Kelardasht
Abstract
Concrete shear walls are one of the most commonly systems of resistance to lateral forces in buildings. Considering that the design of concrete shear walls is not within the economic elastic range, simulating a nonlinear wall response to use ofnonlinear capacity is an important issue. The accuracy of existing analytical models is one of the unidentified aspects in predicting non-linear response of walls. The analysis of the finite element of the shear wall provides precise results that are used as a basis for comparison. In this method, a lot of time is required for calculations, and it is also difficult to use this method, which is not suitable for research purposes except for research cases. So, generally, simplified methods are used to model the nonlinear behavior of the shear wall. Due to the uncertainties in the accuracy of the results of the analysis in simplified methods, there are different methods for shear modeling. In this paper, a rigid link with nonlinear joints and fiber joints in sap2000 software was used to predict nonlinear behavior of the wall. First, the modeling results are compared with each other using rigid linking and experimental results, and since the results of the modeling are in line with the rigorous link between the results and the experimental results, it can be concluded that the above model can predict nonlinear response Shear walls.
Keywords
Shear Wall, Nonlinear behavior, rigid link, fiber joint, nonlinear joint