معرفی رویکرد جدید استفاده از سیستم جاذب انرژی در مهاربند قطری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خیابان جمهوری خ میرزای شیرازی کوچه شهیدولی محمدیانی پلاک 16
2عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر
چکیده
یکی از سیستم های مقام در برابر بارهای جانبی استفاده از سیستم مهاربندهای همگرا می باشد. ولی به علت معایب این سیستم که کمانش عضو فشاری و پایین بودن ظرفیت استهلاک انرژی می باشد مورد استفاده کمتری قرار میگیرد. این مقاله به معرفی سیستم جاذب انرژی اصلاحی مورد استفاده در مهاربند قطری می پردازد. این سیستم که نوعی میراگرتسلیم شونده است ازترکیبی از حلقه فولادی و بیضی فولادی ساخته شده و درمحل بادبند قرارمیگیرد. سیستم پیشنهادی می تواند به عنوان یک روش مناسب جهت ارتقای عملکرد لرزه ای سازه های موجود محسوب گردد. در این مقاله سیستم پیشنهادی در 6 مدل با ابعاد هندسی مختلف مدلسازی شده است. برای تحلیل المان پیشنهادی از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS استفاده شده است. مزیت تمرکز خرابی در سیستم پیشنهادی سبب میشود که از ورود اعضای سازه ای به مرحله غیر خطی جلوگیری کند و اعضای سازه ای به حالت الاستیک باقی بمانند. نتایج بررسی ها از مدلسازی میزان شکل پذیری قابل قبول المان پیشنهادی و قابلیت بالای استهلاک انرژی را نشان می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Introducing a new approach to using an energy dissipation system in CBF Bracing
Authors
davoud tonekabon, hossein Alaei
Abstract
One of the systems in place against side loads is the use of a converging bracing system. But due to the disadvantages of this system, its buckling is a compressive member and its energy dissipation capacity is lower. This paper introduces the corrective energy absorber system used in Qatar bracing. This system, which is a type of duct, is made of a combination of steel and oval steel rings and placed in the bracket. The proposed system can be considered as an appropriate method to improve the seismic performance of existing structures. In this paper, the proposed system is modeled in six models with different geometric dimensions. ABAQUS limited component software is used to analyze the proposed element. The advantage of the failure concentration in the proposed system is to prevent the entry of structural members to a nonlinear stage, and the structural members remain in an elastic state. The results of the studies show the modeling of the acceptable ductility of the proposed element and the high power depreciation capability.
Keywords
ductile element, hystersis curve, energy dissipation