ترمیم و بهسازی خوردگی شمع‌های بتنی اسکله بندر امیر آباد مازندران
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گیلان-رشت-بزرگراه رشت قزوین-دانشگاه گیلان- مجتمع خوابگاهی میرزاکوچک خان-بلوک4- اتاق 49-خیرالله سیفی
2استاد دانشگاه گیلان
3مربی دانشگاه آزاد نوشهر
چکیده
امروزه تقویت و بهسازی سازه‌ها یکی از مباحث مهم در مهندسی عمران هست. خوردگی بتن‌های مسلح در محیط‌های دریایی یکی از مشکلات اساسی در بندرها دنیا است. در این پژوهش، یکی از اسکله‌های تجاری بندر امیرآباد بهشهر مازندران که طی بازدیدهای میدانی از آن، مشاهده شده است که شمع‌های بتنی آن دچار خوردگی شدید شده است، مورد ترمیم و ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین منظور، ابتدا یک پست اسکله در نرم افزار SAP2000 مدلسازی گردید. جهت بررسی عملکرد سازه‌ای شمع‌های اسکله، سه حالت: قبل از خوردگی، بعد از خوردگی و بعد از ترمیم، تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) انجام گردید. در این پژوهش جهت ترمیم شمع‌های اسکله از بتن‌های ترمیمی از قبیل بتن خود متراکم و بتن غیرانقباضی Conbextra UW و همچنین الیاف‌های مختلف کامپوزیت‌های FRP استفاده و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است، استفاده از کامپوزیت‌های FRP برای ترمیم شمع‌ها دارای بهترین عملکرد از نظر میزان جابجایی افقی عرشه اسکله و تحمل حداکثر نیروی برشی ایجاد شده در شمع‌ها، نسبت به شمع‌های ترمیم شده با استفاده از بتن‌های ترمیمی هست. با توجه به نتایج این پژوهش و در نظر گرفتن دوام و مقاومت مصالح در برابر خوردگی و همچنین هزینه تهیه و اجرای مصالح جهت ترمیم شمع‌ها، استفاده از کامپوزیت‌های FRP از نظر سازه‌ای و اقتصادی گزینه مناسبی برای ترمیم شمع‌ها می‌‌باشد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Restoration and Improvement of Corrosion of Concrete piles in the Amir Abad Port of Mazandaran
Authors
kheyrollah rasht, mir abdolhamid mehrdad, saeid rostami
Abstract
Today, reinforcement and upgrading of structures is one of the important topics in civil engineering. Corrosion of reinforced concrete in marine environments is one of the main problems in the ports of the world. In this research, one of the commercial docks of the Amir Abad port of Behshahr, Mazandaran, which has been observed during field visits, that its concrete piles have been severely corroded, is being restored and evaluated. For this purpose, a dock was first modeled in the SAP2000 software. In order to investigate the operation of the piles of the dock, three conditions: before corrosion, after corrosion and after repair, static nonlinear analysis was performed. In this research, restorative concrete such as self-compacting concretes and non-condensed concrete Conbextra UW as well as different fibers of FRP composites were used to repair piles. The results of this study indicate that the use of FRP composites for the repair of piles has the best performance in terms of the horizontal displacement of the deck of the deck and the maximum tolerance of the shear force produced in the piles compared to the restored piles using restorative concrete. According to the results of this study and considering the durability and resistance of materials to corrosion, as well as the cost of supplying and implementing materials for the repair of piles, the use of FRP composites in terms of tools and economics is the proper option for the repair of piles.
Keywords
Docks, restorative concrete, concrete corrosion corrosion, FRP composites, SAP2000 software