تحلیل وضعیت آسیب پذیری بناهای شهرستان ملارد در برابر بحران زلزله بعد از فعال شدن گسل ماهدشت- اشتهارد و وقوع زلزله های اخیر
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران- ملارد- مارلیک- خیابان پرنیان جنوبی- کوچه شهید اسدی- پلاک 40 واحد5
2مربی/دانشگاه آزاد واحد شهرقدس
3ندارد/ندارد
4گروه آموزشی مغماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، یران
چکیده
ایران کشوری است که بیشتر بخش های آن بر روی گسل های فعال و غیرفعال قرار گرفته است که هر لحظه امکان وقوع زلزله با ریشتر بالا در آن وجود دارد. نظر به فعال شدن گسل اشتهارد بعد از 800 سال و وقوع چند زلزله در شهرستان ملارد زنگ خطر امکان وقوع زلزله با ریشتر بالاتر را در این شهرستان بصدا در آورده است. با توجه به اینکه خود زلزله به نوع خود کشنده نیست و در واقع ضعف سازه ها باعث ویرانی بنا و کشتن افراد می شود لذا بررسی میزان آسیب پذیری بناهای شهر ستان ملارد در برابر زلزله قبل وقوع زلزله قوی تر ضروری می نماید.این متن در نظر دارد تا با تکیه بر روش کتابخانه ای و مشاهدات میدانی به بررسی میزان آسیب پذیری بناهای شهرستان ملارد از نظر سازه ای و معماری بپردازد و در پایان به این نتیجه برسد که در صورت وقوع احتمالی زلزله با ریشتر بالا تا چه میزان بناها احتمال تخریب دارند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
analysis of the vulnerability of the building of the city of Mallard against the earthquake crisis after happening recent earthquake
Authors
Sayeh Goudarzi, hassan yeganegi, mojtaba yosefi, naser shahabi
Abstract
Iran is a country where most of its part are located on active and passive faults that there is possibility of a magnitude earthquake at any moment. Due to activation of the Eshtehard fault after 800 years and the occurrence of recent earthquakes in Mallard, the alarm for a high earthquake in this area has come to light. due to the fact that the earthquake itself is not deadly, and in fact, the weakness of the structures is destroying and killing people. Therefore, investing the damage of Mallard county buildings against earthquakes prior to the onset of stronger earthquake is necessary. This article intends to rely on the library method and field observation, investigates the degree of vulnerability of the building of Mallard in terms of structure and architecture and at the end, it is concluded that in the event of a earthquake with higher grinder, how many buildings are likely to be destroyed.
Keywords
earthquake- Mallard- structure- architecture- pathology