مدیریت بحران و راههای پیشگیری از بحران زلزله
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1سبزوار-باغ ملی-بانک سپه شعبه ابن یمین
2استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد لارستان
چکیده
یکی از موضوع هایی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، موضوع سوانح طبیعی است. سوانح طبیعی (به ویژه زلزله) که اغلب خاموش و در عین حال بالقوه مستعد ایجاد آسیب هستند، به طور متوسط سالانه بیش از 150000 نفر تلفات جانی و بیش از 140 میلیارد دلار خسارت مالی در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به بار می آورند. در این میان کشور ایران از کشورهای حادثه خیز دنیا بوده چنانکه در چند دهه قبل ( زلزله بوئین زهرا 1342 تا زلزله آذربایجان 1391 ( به موجب وقوع این دست حوادث متحمل خسارات ( جانی و مالی) وسیعی شده است .هدف این مقاله، بررسی و تحلیل ابعاد پیشگیری و مدیریت بحران زلزله در ایران میباشد .ابزارهای این تحقیق شامل: منابع کتابخانهای و اینترنتی بوده است .مقاله در ابتدا تعریف بحران و مدیریت بحران را مطرح میسازد، سپس با بیان انواع طبقه بندی بحرانها، بحث را به طرف آثار منفی بروز بحران در سازمانها، ساختار و ویژگیهای ستاد مقابله با بحران سوق داده و نهایتاً راهکارهای لازم را در این خصوص ارائه می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Management of crisis and ways to prevent earthquake crisis
Authors
sabzevar, Akbar Ghanbari
Abstract
One of the issues that most cities in the world are struggling with is the issue of natural disasters. Natural disasters (especially earthquakes), which are often silent and at the same time potentially vulnerable to damage, result in an average annual loss of more than 150,000 casualties and more than $ 140 billion in financial losses in countries, especially developing countries. . In the meantime, Iran was one of the most traumatic countries in the world, as in the past several decades (the earthquake of Boeing Zahra 1342 to the earthquake of Azerbaijan in 2012), due to the occurrence of such events, it has suffered extensive losses (humanitarian and financial). The purpose of this paper is to analyze and analyze The dimensions of prevention and management of earthquake crisis in Iran. The tools of this research include: library and internet resources. The article initially sets out the definition of crisis and crisis management, then, by expressing a variety of classification of crises, discusses the negative effects of the crisis In organizations, the structure and characteristics of the crisis management headquarters, and ultimately necessary solutions in This particular offers.
Keywords
Management, Earthquake, disasters, crisis, Strategy