تعیین اثر ضربه وسیله نقلیه بر پل تیرورقی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1میدان ولیعصر-بلوار کشاورز-کوچه رویان-پلاک 4-خوابگاه باقری کد پستی 1415983341
2خیابان جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس کدپستی1411713116
چکیده
در این مقاله تأثیر دینامیکی بار متمرکز عبوری از روی پل تیر ورقی فولادی بررسی شده است. وسیله نقلیه با یک بار متمرکز بر روی پل مدل شده است. روش‌های متداول بارگذاری پل به‌صورت استاتیکی است و اثر دینامیکی بار عبوری با ضریبی به عنوان ضریب ضربه دینامیکی در محاسبات لحاظ می‌شود. در آیین‌نامه‌ها اثر ضربه تابع سرعت وسیله‌نقلیه نیست در حالیکه مطالعات پیش‌رو نشان می‌دهد که سرعت وسیله-نقلیه بر اثر ضربه مؤثر است. لازمه در نظر گرفتن مقدار این ضریب‌ها دانستن رفتار صحیح سیستم پل-وسیله نقلیه است.در این تحقیق اثرات تغیر شکل ناشی از عبور بار در تیرورق پل در معادله دینامیکی آن بررسی شده. در نهایت نتایج بیانگر آن است که سرعت بار عبوری بر مقدار افت تیر تأثیر گذار است به‌طوری که در سرعت‌های نزدیک به صفر پاسخ مسئله دینامیکی به پاسخ استاتیکی میل می‌کند. و در سرعت‌های بالاتر تفاوت معنی‌داری بین پاسخ دینامیکی و استاتیکی وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Determining the impact factor of vehicle on plate girder bridges
Authors
Siamak Nowrouzi, Hamid Tehran
Abstract
In this paper the dynamic effect of concentrated moving load on steel plate girder bridges has been investigated. The vehicle has been modeled as a concentrated load on the bridge. The conventional loadings on bridges are static loadings and the dynamic effect of moving load on analysis is considered as the impact factor. The impact factor is not a function of velocity of vehicle in the design codes, however the present study shows that the velocity of vehicle does affect the impact factor. To consider the influence of effective parameters, it is necessary to know the real interaction of bridge-vehicle. In this study the effect of moving load on the deflection of plate girder bridges has been considered in the dynamic equation of motion. Results of this study show that the velocity of moving load affects the deflection of beams. For small velocities, the dynamic response approaches to static response and in higher velocities there is meaningful differences between dynamic and static responses.
Keywords
Dynamic analysis of bridges, impact factor, moving load, steel bridges