مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی بتن با خاکستری بادی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1قم بلوار 15 خرداد کوچه 36 ساختمان نگین طبقه 2 واحد 3
2دانشگاه شهاب دانش قم
3کرج-عظیمیه-میدان مهران-خیابان ندای جنوبی-نبش کوچه یاقوت-مجتمه یکتا واحد 6
4دانشگاه آزاد شهر قدس
5دانشگاه ازاد ملارد
چکیده
تولید سیمان پرتلند – عنصر کلیدی در بتن – مقدار قابل توجهی دی اکسید کربن تولید می کند . با این حال ، با توجه به قابلیت انعطاف پذیری بالا ، در دسترس بودن ، و هزینه نسبتا کم آن ، بتن بیشترین ماده ی مصنوعی مصرف شده بر روی زمین می باشد . یکی از روش های کاهش سهم بتن در تولید گاز های گلخانه ای استفاده از خاکستر بادی برای جایگزینی مقدار قابل توجهی سیمان می باشد . در این مقاله یک مطالعه آزمایشگاهی که به منظور بررسی مقاومت برشی در تیرهای ساخته شده توسط بتن با خاکستر بادی ،جایگزینی 70 درصد وزن سیمان پرتلند با خاکستر بادی نوع C، انجام شده است. این مطالعه آزمایشگاهی شامل 6 تیر با سه درصد آرماتور طولی مختلف می باشد . تیرها تحت شرایط بارگذاری ساده ی 4 نقطه ای آزمایش شدند . مقاومت برشی حاصل از آزمایش تیرها با رابطه ی برش آیین نامه های ایالات متحده آمریکا، استرالیا ، کانادا ، اروپا و ژاپن و پایگاه داده ی برش نمونه های بتن معمولی مقایسه شده اند . این مقایسه نشان می دهد که تیرهای بتنی خاکستر بادی دارای مقاومت برشی بیشتری در مقایسه با تیرهای بتن معمولی هستند .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی بتن با خاکستری بادی
Authors
masoud قم, mahdi arezoumandi, sha karaj, mohammad sadegh pish elmi, danial taghi yani
Abstract
تولید سیمان پرتلند – عنصر کلیدی در بتن – مقدار قابل توجهی دی اکسید کربن تولید می کند . با این حال ، با توجه به قابلیت انعطاف پذیری بالا ، در دسترس بودن ، و هزینه نسبتا کم آن ، بتن بیشترین ماده ی مصنوعی مصرف شده بر روی زمین می باشد . یکی از روش های کاهش سهم بتن در تولید گاز های گلخانه ای استفاده از خاکستر بادی برای جایگزینی مقدار قابل توجهی سیمان می باشد . در این مقاله یک مطالعه آزمایشگاهی که به منظور بررسی مقاومت برشی در تیرهای ساخته شده توسط بتن با خاکستر بادی ،جایگزینی 70 درصد وزن سیمان پرتلند با خاکستر بادی نوع C، انجام شده است. این مطالعه آزمایشگاهی شامل 6 تیر با سه درصد آرماتور طولی مختلف می باشد . تیرها تحت شرایط بارگذاری ساده ی 4 نقطه ای آزمایش شدند . مقاومت برشی حاصل از آزمایش تیرها با رابطه ی برش آیین نامه های ایالات متحده آمریکا، استرالیا ، کانادا ، اروپا و ژاپن و پایگاه داده ی برش نمونه های بتن معمولی مقایسه شده اند . این مقایسه نشان می دهد که تیرهای بتنی خاکستر بادی دارای مقاومت برشی بیشتری در مقایسه با تیرهای بتن معمولی هستند .
Keywords
reinforced concrete, fly ash, Structural behavior, shear strength