بررسی کارآیی سیستم جداسازی طبقه میانی ساختمان درسازه های فولادی میان مرتبه تحت زلزله های حوزه نزدیک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران - بلوار کاشان - جنب بیمارستان تریتا - ساختمان الوند بلوک B - واحد 4
2دانشگاه شهید بهشتی/استاد
3دانشگاه شهید بهشتی/ استاد
چکیده
در سال های اخیر استفاده از جداسازه های لرزه ای به روشی بسیار مفید برای محافظت ساختمان ها در برابر زلزله به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است. با توجه به اهمیت حفظ عملکرد ساختمان ها و محافظت از آنچه در داخل ساختمان ها وجود دارد، ساختمان های بسیاری به روش جداسازی لرزه ای ساخته شده اند. بسته به شکل هندسی و نوع کاربری ساختمان ، برای برخی ساختمان ها جداسازی طبقات میانی می تواند مفید تر از روش متداول جداسازی پی باشد. در این مقاله رفتار ساختمان های فولادی قاب خمشی با استفاده از سیستم جداسازی میانی مورد بررسی قرار گرفته و با دوحالت بدون جداساز و جداسازی پی مقایسه شده است.
در این بررسی از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی استفاده شده و رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان میدهند جداسازی طبقه ی میانی میتواند در مجموع تاثیر مثبتی در رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی قاب خمشی داشته باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluating the efficiency of the middle story isolation system in intermediate level steel buildings under near field earthquakes
Authors
fateme tehran, reza rastiardakani, abbas mahdavian
Abstract
In recent years, the use of seismic isolation has become a very useful way to protect buildings against earthquakes, especially in the developed world. Considering the importance of maintaining the performance of buildings and protecting what is inside the buildings, many buildings are built with seismic isolation. Depending on the geometric shape and type of building use, for some buildings, separation of the middle story can be more efficient than the usual isolation technique. In this paper, the behavior of moment resisting frame steel structures with moment resisting frame systems has been investigated using a middle story isolation system and compared with two methods without isolation and with base isolation.
In this study, nonlinear time history analysis was used and the behavior of structures under near field earthquake cases was investigated. The results show that the isolation of the middle story can have a positive effect on the seismic behavior of the moment resisting frame steel structures.
Keywords
isolation, middle isolation, steel structures, nonlinear time history analysis