اثر تحریک ناهمسان پایه ها بر روی پاسخ لرزهای پل های ترکه‌ای با در نظر گرفتن اثر خاک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران- پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات پاسخ لرزهای پل‌های ترکه‌ای به تحریکات ناهمسان لرزهای از روش مونت کارلو استفاده شده است. بدین منظور 2 نوع بارگذاری غیرهمسان تعریف شد و در هر کدام 20 عدد تاریخچه زمانی شتاب زمین به روش توصیف طیفی به صورت مصنوعی تولید شده‌اند. این سری‌های زمانی به گونه‌ای تولیده شده‌اند که سه اثر اصلی تحریک ناهمسان زلزله (تاخیر زمانی، کاهش همبستگی و شرایط خاک هر پایه) در نظر گرفته شده‌اند. این تحقیق جزء اولین تحقیقاتی است که اثر شرایط خاک زیر پایه را در یک مطالعه در حوزه زمان انجام می‌دهد. بدین منظور فرض شده است که خاک زیر پایههای پل از نوع 1 و 4 است و خاک زیر کولهها از نوع 1 می باشد. نتایج به صورت نسبت پاسخ پل تحت تحریک ناهمسان به تحریک همسان استخراج شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که اثر خاک زیر هر پایه تاثیر بسزایی در افزایش پاسخ‌ها دارند این در حالیست که دو اثر دیگر تقریبا قابل صرف نظر کردن می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Non-Uniform Seismic Exitation Effects on Seismic Response of Cable Stayed Bridges Considering Different Soil Types
Authors
Mahmoud Reza Shiravand, parsa parvanehro
Abstract
The main objective of this study is providing comparative results of cable stayed bridges under non-uniform and uniform excitations. For this purpose, a cable stayed bridges was modeled in SAP2000 software and imposed to two different uniform and non-uniform displacement time series. Two different soil types were considered for generating two different load cases. Twenty displacement time series, generated using spectral representation method, were considered in each load case for obtaining the bridge responses. Bridge responses were obtained in terms of deck and cable’s internal forces. In this paper, for the first time, the cable axial force variation under non-uniform excitation was investigated. Results of this research indicate that depending on the soil type beneath each support, the response of bridge may vary significantly. Deck stiffness is an important parameter for describing the amount of deck moment or cable’s axial force amplification. Deck moment, cables axial force are amplified up to 1.6, 1.2 respectively in the worst load case.
Keywords
Spatial variation of seismic ground motion, cable stayed bridge, multi-support excitation, seismic response, non-uniform excitation