بررسی رفتار غیرخطی اتصال تیر به ستون بتنی تقویت شده با ورق کامپوزیت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1چ و ب، بروجن، بلوارمدرس، خ شهیدالهیان، ک 1 پ 24
2اصفهان. نجف آباد. دانشگاه آزاد اسلامی، گروه عمران
چکیده
بسیاری از سازه‌ها، بر اساس آیین‌نامه‌های جدید طراحی، در برابر زلزله از ایمنی کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین ترمیم و محافظت از سازه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. جایگزینی کلی سازه نیز مستلزم تحمل بار مالی شدید بوده و در صورتی‌که ترمیم امکان‌پذیر باشد باعث حفظ منابع خواهد شد. در آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای، فلسفه طراحی برمبنایی استوار است که اتصالات آن‌قدر مقاوم باشند تا ایجاد مفصل پلاستیک در تیرها ممکن شود. موفقیت در مقاوم‌سازی منوط به بهره‌بردن از فنون و مهارت‌های نوین است. در میان این نوآوری‌ها، ورق‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف FRPیا به شکل ساده‌تر ورق‌های کامپوزیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که در سال‌های اخیر دریچه‌ای نو پیش‌روی مهندسان گشوده است. در پژوهش پیش‌رو ساخت مدل‌ها بر اساس ضوابط آرماتورگذاری مبحث نهم مقررات ملی و با دو حالت شکل‌پذیری متوسط و بالا می‌باشد. به‌طورکلی شانزده نمونه تحلیلی با نرم‌افزار ABAQUS مطابق با مدل‌های تجربی ساخته شده براساس مطالعه‌ی آزمایشگاهی در پژوهش‌های قبلی ایجاد شد و مورد بررسی قرار گرفت. افزایش شکل‌پذیری نمونه‌ها تا میزان ده برابر در نمونه‌های دارای تقویت مورب به همراه FRP و چهار برابر در نمونه‌هایی که تنها دارای تقویت FRP هستند، مشاهده شد. تقویت اتصال در نمونه‌هایی که مقاومت بتن بالا باشد، تأثیر چشمگیری بر افزایش شکل‌پذیری اتصال بر جای نگذاشت؛ به عبارت بهتر، مقاومت بتن آن‌قدر بالا بوده که اجازه شکل‌گیری مکانیزم عمل کردی به‌صورت فیوز را به میلگردهای مورب در ناحیه اتصال نداده و شکست بتن درجایی رخ داده که برای وقوع این مکانیزم خیلی دیر بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of nonlinear behavior of beam joints to reinforced concrete columns with composite sheet
Authors
Gholam Ali boroujen, esmaeil najaf abad
Abstract
Many structures, according to new design regulations, are not adequately protected against earthquakes; therefore, the restoration and protection of structures is unavoidable. The overall replacement of the structure also requires a heavy financial burden and, if repair is possible, it will conserve resources. In seismic design regulations, the philosophy of design is based on the fact that the joints are so robust that plastic joints can be made possible in the beams. Success in retrofitting is subject to the use of modern techniques and skills. Among these innovations, FRP-reinforced polymer sheets or, in a simpler form, composite sheets are of particular importance. In the up-to-date research, models are based on the rearmament measures of the ninth chapter of the national regulations, with both moderate and high levels of modulus. In total, sixteen analytical samples were generated by ABAQUS software in accordance with empirical models based on a laboratory study in previous studies. An increase in the viscosity of the specimens to ten times in diabetic and FRP samples, and four times in samples that only have FRP reinforcement. The reinforcement of bonding in samples with high concrete strength did not significantly affect the formation of bond strength; in other words, the strength of the concrete was so high that it allowed the formation of the mechanism of operation to be fused to the diagonal joints in the area and the concrete failure in the area of ​​occurrence The data is too late for the mechanism to take place.
Keywords
Plastic joints, column connector joints, fitting reinforcement, FRP