مروری بر روش‌های مختلف بهسازی خاک‌هاومطالعه موردی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1لاهیجان خیابان شهید رجایی مجتمع مسکونی آتنا واحد 5
2استادیار،گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزادواحدتهران مرکزی ،تهران ،ایران
چکیده
چکیده
یکی از بزرگترین مشکلات در پروژههای راهسازی و همچنین پروژه‌های زیربنایی، تأمین پایداری آنها در مواجه با نهشته‌های رسی یا خاکهای سست میباشد. در بسیاری از موارد به دلیل مشکلاتی که در خاک محل پروژه پیش می‌آید، بهسازی راهکاری کارآمد و با هزینه توجیه‌پذیر است. هنگامیکه شرایط ژئوتکنیکی محل اجرای پروژه دچار ضعف و مشکل باشد، راهکارهای متعددی وجود دارد. همچنین شناخت انواع خاکهای مسئله‌دار و مشکلات آنها در انتخاب روش مناسب بهسازی از اهمیت بالایی برخوردار است. روشهای مختلفی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک مسئله‌دار مانند ریزدانه‌ها را ارتقا می‌دهد که به دو گروه کلی روش‌های جایگزینی و بهسازی مکانیکی-شیمیایی تقسیم میگردد پروژه‌های مورد مطالعه، دو مجتمع تجاری- مسکونی در شهرستانهای رامسر و کلارآباد، که به ترتیب پروژه اول و دوم نامیده می‌شود، در استان مازندران می‌باشند. در هر دو پروژه وضعیت غالب لایه‌های زیرسطحی از خاک ماسه‌ای با اعداد کمتر از 25 تشکیل شده است. خاک ماسه‌ای سست جوابگوی بارهای وارده از سوی سازه نبوده و احداث سازه بر روی آن منجر به گسیختگی ظرفیت باربری میشود. همچنین با توجه به مجاورت پروژه‌ها به دریا، تراز آب زیرزمینی در سطح بالایی قرار داشته و مستعد روانگرایی است. بنابراین اجرای روشی به منظور تحکیم بستر و کاهش پتانسیل روانگرایی ضروری به نظر می رسد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An overview of different methods of soil remediation and case study
Authors
Ali Reza Lahijan, Ami Zad
Abstract
Abstract:

One of the biggest problems in road construction projects as well as infrastructure projects is their sustainability in the face of clay deposits or loose soils. In many cases, because of the problems that occur in the area of ​​the project, an efficient and cost-effective solution is justifiable. There are several solutions when the geotechnical conditions of the project site are weak and difficult. It is also important to know the types of problematic soils and their problems in choosing the appropriate method for improvement. Different methods enhance the geotechnical properties of problematic soil, such as fine grains, which are divided into two general groups of alternatives and mechanical-chemical recovery. The studied projects are two commercial-residential complexes in Ramsar and Clarabad, respectively, called the first and second projects, respectively. In Mazandaran province. In both projects, the dominant layers of subsurface layers consist of sandy soils with numbers less than 25. Loose sand soil is not responsive to loads loaded by structures and construction of structures on it leads to failure of load capacity. Also, considering the proximity of projects to the sea, the groundwater level is high and prone to liquefaction. Therefore, it is necessary to implement a method to strengthen the bed and reduce the liquefaction potential .
Keywords
Soil amendation, Stone pillar, Improvement methods