مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی موجدار در برابر نیروی حاصل از زلزله با در نظر گرفتن اندر کنش خاک و سازه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1شهرک جهاد بلوار حاج حمید الوندی خیابان اسد نجفی کوچه یکم پلاک 32
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
چکیده
دیوارهای برشی فولادی از جمله سیستم های نوین در سازه های بلند مرتبه و ساختمانهای با اهمیت زیاد می باشد .این نوع سیستم سازه ای در بیشتر مناطق لرزه خیز از جمله ژاپن، آمریکا، کانادا و مکزیک بکار گرفته شده است و در دو نوع سخت شده و سخت نشده و موجدار استفاده می شود. دیوارهای برشی فولادی دارای ظرفیت باربری، اتلاف انرژی، سختی و شکل پذیری زیادی می باشد و همچنین باعث کاهش وزن سازه و کاهش نیروهای ناشی از زلزله به سازه می گردد ولی در هنگام اجرا دارای مشکلاتی است، که از جمله آن می توان به کمانش دیوار برشی فولادی و روش های اجرای آن اشاره کرد و از محاسن آن امکان ایجاد بازشو است برای جلوگیری از کمانش یکی از ایده ها، استفاده از ورق فولادی موجدار می باشددر این میان بررسی اندرکنش خاک و سازه نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد زیرا انواع خاک از لحاظ سختی و شکل پذیری و مقاومت در برابر نیرو ها میتواند رفتارهای متفاوت از خود نشان دهند و اثرات بسیار زیاد و مهمی بر سازه خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن این آثار اظهار نظر درباره سازه تقریباً غیر ممکن است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of corrugated steel shear walls against earthquake forces,by considering soil-structure interaction
Authors
kermanshah, seyed hamid reza kargar
Abstract
Steel shear walls are among the most modern systems in high-rise structures and buildings of great importance.This type of structural system has been used in most seismic areas, including Japan, America, Canada and Mexico and It is used in three hardened and not hardened and corrugated types.Steel shear walls with load bearing capacity, energy dissipation, hardness and high ductility and It also reduces the weight of the structure and reduces the forces caused by the earthquake to the structure But there are problems when running,Including the buckling of the steel shear wall and its implementation methods and It is possible to create an opening.To avoid buckling, one of the ideas is the use of corrugated steel sheet and The study of interaction between soil and structure is also very important Because the soil types can be different in terms of hardness and shape and resistance to forces Will have significant and important effects on the structure, It is almost impossible to comment on the structure without considering these works.
Keywords
corrugated steel shear wall, Earthquake, dynamic load, soil-structure interaction