مطالعات آزمایشگاهی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سبک وزن فوم با خاکستر بادی.
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1شهر جدید پردیس-فاز 4 خیابان فردوس 7- دانشگاه آزاد پردیس
2دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده
یکی از مشکلات بتن وزن بالای آن است که استفاده از فوم در بتن باعث کاهش وزن آن و در نتیجه کاهش بار مرده ساختمان می‌شود. در این تحقیق سعی شده تا با جایگزین کردن درصدی از فوم وخاکستربادی با ماسه و سیمان به کاهش وزن بتن و بهبود خواص بتن کمک کرد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن‌های ساخته شده با استفاده از درصدهای مختلف فوم و خاکستربادی و پارامترهای مؤثر بر مقاومت، وزن حجمی و دوام آن می‌باشد. لذا در تحقیق حاضر ، بعد از بررسی ویژگی‌های فوم‌بتن، با نمونه‌گیری‌های آزمایشگاهی و سعی در افزایش مقاومت آن و در عین حال کاهش وزن بتن، با استفاده از فوم و خاکستربادی، نحوه تغییر مقاومت فشاری و مقاومت کششی، وزن مخصوص و روابط ناشی از این تغییرات بررسی شده است. در این تحقیق ابتدا برای رسیدن به درصد بهینه فوم، درصدهای مختلفی از فوم با درصدی از ماسه جایگزین شده و سپس با درصدهای مختلف خاکستر‌بادی جهت دست یافتن به مقاومت بهتر آزمایش شده است. نتایج حاصل از این پژوهش و طرح اختلاط نهایی بیانگر آن است که بتن با طرح اختلاط 10% فوم و 15% خاکستربادی به بیشترین مقاومت فشاری 28 روزه، معادل 24/7 Mpa رسیده است. همچنین بیشترین مقاومت کششی 28 روزه بتن با 10% فوم، 15% و 5% خاکستربادی برابر 3/3 Mpa بدست آمده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental study on physical and mechanical properties of lightweight foam concrete with fly ash.
Authors
Amir Abbas Fatemi, SEYED NAVID HASHEM MONIRI
Abstract
One of the problems of concrete is its large weight. The use of foam in concrete reduces the weight of the concrete and therefore reduces the dead load of the structure. In this project tried to reduce the weight of concrete by addition of foam and improve the properties of concrete by using Fly-Ash. The main objective of research is to evaluate the physical and mechanical properties of concrete which produced by various percentage of foam and fly-ash, effective parameters on strength, density and its workability. Therefore, after studying on characteristics of foam concrete by samples and trying to increase concrete strength while reducing its weight, compressive and tensile strength and specific gravity will be evaluated. To obtain the optimal percentage of stable foam, different percentages of foam were replaced with sand and then tested with various percentages of fly-ash to achieve better strength. Results show that, the optimal mixture of lightweight concrete in compressive strength, is for the specimen containing 15% fly ash and 10% foam which was obtained 24.7 Mpa in 28 days age. Also the maximum tensile strength for 28 days age, is the concrete with 10% foam, 5% and 15% fly-ash which equivalent to 3.3 MPa.
Keywords
Lightweight Concrete, Foam, Fly-Ash, compressive strength, tensile strength