چالش های طراحی سازه ای ساختمان های بلند
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران-سیدخندان-خیابان شهید کابلی-کوچه همدانی-تقاطع هاله-پلاک 4-واحد 11
2کارشناس عمران
چکیده
امروزه با توجه به کمبود زمین در شهرهای بزرگ و افزایش روز افزون جمعیت، ساختمان های بلند جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. در دهه های گذشته سیستم های سازه ای مورد استفاده در ساختمان های بلند شامل سیستم هایی همچون قاب صلب، قاب مهاربندی شده، دیوارهای برشی و یا ترکیبی از این سیستم ها بوده است. اما امروزه سیستم های نوینی همچون سیستم های لوله ای، کمربندهای خرپایی و شبکه قطری تحولی در ساختمان های بلند هم از نظر معماری و هم از نظر سازه ای به وجود آورده است. با توجه به آن که سازه هایی با چنین ارتفاع نیازمند ملاحظات خاصی در طراحی و اجرا می باشد، در این مقاله چالش های اساسی که مهندسین سازه در طراحی سازه های بلند با آن مواجه هستند مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهایی مناسب برای هر یک مطرح می گردد. هدف از بررسی این چالش های اصلی در ساختمان های بلند در مقایسه با ساختمان های معمولی؛ دستیابی به طراحی ایمن و کارآمد با در نظر گرفتن یک راه حل اقتصادی است. راهکارهای پیشنهادی مواردی از جمله کاهش مقدار مصالح، کاهش بارها، رعایت سلسله مراتب ساخت، ملاحظات ایرودینامیک و اصلاحات پلان می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Structural design challenges for high-rise buildings
Authors
Tehran, ehsan ghiase
Abstract
Nowadays, due to the lack of land in large cities and the increasing number of population, high-rise buildings are highlighted. In recent decades, structural systems used in high-rise buildings have included systems such as rigid frame, braced frame, shear walls, or a combination of these systems. But today, new systems such as tubular systems, truss belts and diagrids have both architecturally and structurally constructed in high-rise buildings. Considering that structures of this height require special considerations in design and implementation, this article explaines the fundamental challenges faced by structural engineers in designing high structures and provides suitable solutions for each one. The purpose of this major challenge in high-rise buildings compared to conventional buildings is to achieve a safe and efficient design with a view to an economic solution. Proposed solutions include reducing the amount of materials, reducing loads, observing sequence & schedules in construction, aerodynamic considerations and plan reforms.
Keywords
high-rise building, structural design, lateral force, drift, Stiiffness