عملکرد لرزه‌ای ستون سازه فولادی، آسیب‌دیده از آتش‌سوزی در پارکینگ ساختمان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تنکابن-خ جمهوری-کوچه ششم کشاورز 4681797918
2استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
3مهندس
4هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رامسر
چکیده
حریق به‌عنوان یک پدیده، همیشه دامن‌گیر جامعه بشری بوده و خسار‌ت‌های مادی و معنوی جبرا‌ن‌ناپذیری را بر جای گذاشته است. به‌عنوان‌مثال چنانچه حریق در پارکینگ یک ساختمان چندطبقه سازه فولادی رخ دهد، به دلیل فشار بار وارده بر روی ستون سازه فولادی (با توجه به این واقعیت که ستو‌ن‌ها با حرارت حدود ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد قابلیت تغییر فرم دارند) ممکن است بدون سرایت آتش به طبقات بالاتر، سازه واژگون گردد. موضوع اصلی این تحقیق مطالعه عددی، تأثیر حرارت بر عملکرد لرزه‌ای ستون (پارکینگ) سازه فولادی در بارهای چرخه‌ای می‌باشد که توسط برنامه اجزاء محدود آباکوس ، مدل‌سازی و بارگذاری می‌شود؛ تحلیل انجام‌شده از نوع ترمو مکانیک کوپلی در دو مدل بارگذاری؛ هم‌زمان (بارگذاری حرارت به همراه بارگذاری چرخه‌ای) و غیر هم‌زمان می‌باشد و در دو حالت اعمال بارگذاری آتش (با خنک‌سازی و بدون خنک‌سازی) انجام می‌شود. همچنین بررسی‌شده است که اگر ستون موردنظر در هنگام آتش‌سوزی توسط پوشش بتنی به ضخامت 3 سانتی‌متر محافظت می‌شد، عملکرد لرزه‌ای آن، چه تغییری می‌کرد. بعد از صحت سنجی انجام‌شده در نرم‌افزار آباکوس؛ مدل ستون واقع در پارکینگ یک ساختمان 7 طبقه فولادی طبق حالت‌های مختلف مورد بارگذاری قرار می‌گیرد، نتایج تحلیل حاکی از آن است که اگر آتش در زمان کوتاهی پس از آتش‌سوزی سرد شود، آسیب لرزه‌ای کمتری به ستون در هر دو حالت محافظت‌شده و نشده، وارد می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic Performance of heated damaged Steel Structures Column in the Parking of the Building
Authors
farshid Tonekabon, hoseyn pahlavan, asghar karimi kiya klaye, mohamad reza oliaei
Abstract
Fire as a phenomenon, human society has always stuck skirt and the material and spiritual damage that characterizes. For example, if a fire in the building's structural steel multistage of parking places occur, due to the pressure load on the steel structure column (due to the fact that columns with heat of about 600 ° c have the ability to change form) may be without spilling the fire higher classes, structures are collapse. The main theme of this research study is numeric, the effect of the heat on the seismic performance of structural steel columns (parking) in a cycle loads by finite element program ABAQUS, modeling and loaded. Analysis of a kind of mechanical loading on the two models Coupled thermomechanical; at the Concurrent (the heat load to the cycle load) and at the Non-Concurrent And in the two modes of fire load applied (with cooling and no cooling). Also check that if the desired column when the fires by concrete cover thickness 3 cm was protected, seismic performance, what changes were made. After the veracity in software ABAQUS; The model column located in the parking of the building's seven floors of steel according to different modes of loading place, The results of the analysis suggest that if the fire shortly after the fire is cold, less seismic damage to protected mode on both the column and enter not.
Keywords
seismic performance, steel structures, fire, Coupled Thermomechanical, Numerical Study