مروری بر سنجش تنش-کرنش مواد با استفاده از روش‌های نوری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خراسان رضوی- سبزوار- بولوار چمران- چمران 31- کوچه شهید صادقی- پلاک 65.
2دانشیار و عضو هئیت علمی گروه عمران
چکیده
در یک مکانیسم فعال انواع تنش‌ها به قطعات وارد می‌شود، تنش اعمالی ایجاد کرنش کرده و ابعاد اولیه طراحی شده را دست‌خوش تغییری هرچند کوچک می‌کند؛ ازاین‌جهت در طراحی، تولید و نگهداری تمام قطعه‌های حساس صنعتی و غیرصنعتی، نیاز به بررسی مقدار کرنش و محاسبه تنش وارده در اثر اعمال نیرو می‌باشد. نمودارهای تنش-کرنش برای درک رفتار مواد تحت بارهای مختلف بسیار مهم هستند. برای اندازه‌گیری تنش-کرنش، روش‌های نوری که به‌صورت گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند به روشی مرسوم برای محاسبه کرنش در شکل‌دهی فلزات تبدیل شود. در این روش‌ها برای محاسبه مقدار کرنش می‌توان از لیزر HE-NE و یا از باریکه لیزر دیودی نیز استفاده کرد. پژوهش‌های بسیاری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است و پژوهشگران روش‌های گوناگونی را ارائه کرده‌اند. پژوهشگران همواره به دنبال روشی برای محاسبه کرنش بودند که ضمن داشتن دقت بالا نتایج را با سرعت قابل ‌قبولی ارائه کند؛ در ادامه تعدادی از این پژوهش‌ها، مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و معایب و مزایای هر یک بیان شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An overview of strain-stress measurement of materials using optical methods
Authors
mahdi fahimi aliabad, Mojtaba Lezgy nazargah
Abstract
In an active mechanism, a variety of stress enters the nuggets, the stress applied to the strain, and the initial dimensions of the design are subject to change, although small. Therefore, in designing, producing and maintaining all sensitive industrial and non-industrial nuggets, it is necessary to study the amount of strain and calculate the stress caused by the applying of force. Stress-strain diagrams are very important to understand the behaviour of materials under different loads. In order to measure stress-strain, widely used optical methods that can be transformed into a conventional way of calculating the strain in Forming of metals. In these methods, a HE-NE laser or a diode laser beam can also be used to calculate strain values. Many studies have been done so far and researchers have presented a variety of methods. Researchers have always been looking for a strain calculation method that, while maintaining high precision, can deliver results at an affordable speed. In the following, some of these studies have been discussed and examined, and the disadvantages and advantages of each one are expressed
Keywords
Stress-strain measurement, Digital image processing, Laser technology, Compression test, Optical methods