شناسایی خسارت در قاب‌ها به کمک داده‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خراسان رضوی - مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی مشهد
2اموزگار 29 - شیخ مفید 57 - پلاک 10
3دانشگاه اصفهان
چکیده
شناسایی خسارت در سازه‌های بتنی در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این مقاله به کمک داده‌های ارتعاشی به دست آمده از سازه‌های قابی شکل، روشی برای ارزیابی شدت خسارت در آن‌ها ارائه می‌شود. این روش برپایه‌ی داده‌های به دست آمده از پاسخ‌های دینامیکی سازه بنا شده است. شکل مود‌های ارتعاشی سازه در حالت آسیب‌دیده و آسیب‌ندیده، به عنوان ورودی شاخص خسارت در نظر گرفته می‌شوند. سپس، با استفاده از شاخص به دست آمده از این داده‌ها، به ارزیابی شدت خسارت‌ها در مرحله‌های مختلف پرداخته می‌شود. خسارت‌هایی به صورت تدریجی و با اعمال بار بر الگوی عددی قاب ایجاد شدند و برای ارزیابی توانایی روش پیشنهادی بررسی شده‌اند. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص خسارت به کمک شکل مود‌های ارتعاشی و پاسخ‌های دینامیکی سازه، توانایی تعیین شدت آسیب‌های وارد بر آن را دارند و می‌توان از این شاخص برای ارزیابی شدت خسارت‌ها در قاب‌ها بهره جست.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Frame Damage Detection via Obtained data from Dynamic Responses
Authors
Hashem Mashhad, Mohammad Hasan mashhad, Alireza Gharighoran
Abstract
Reinforced concrete damage detection gain a lot of attention from researchers in last two decades. In this paper, a damage detection index have been introduced via obtained data from dynamic responses of a reinforced concrete frame. Modal shapes of healthy and damaged structure were designated as the input data for the proposed damage index. This index investigates the damage severity in different levels of frame damage through applying gradually static loading. The static loading procedure was a concentrate load at middle of the horizontal beam which arising in three levels of magnitude. The obtained results from analyzing the damage detection process show that the proposed damage index is capable in evaluating ans detecting the cracks locations and also severity in both beam and columns of the frame and consequently, it is proper to claim that the suggested index would be generally good in usage at overall damage and crack detection techniques.
Keywords
Damage Severity, Reinforced Concrete Frame, Modal Data, damage detection