تدوین مدل تحلیل سلسله مراتبی جهت انتخاب دیوار مناسب برای سازه‏ های بیمارستانی واقع در مناطق لرزه ‏خیز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشجوی دکترا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
2تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا شیراز شمالی - دانشور شرقی - پلاک 33
3عضو هیئت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن
چکیده
در یک بیمارستان بعد از وقوع زمین‏ لرزه، علاوه بر حفظ ایستایی، قابلیت خدمت‏ رسانی و استفاده بی‏ وقفه ضروری است. نظر به این که از عمده آسیب‏ های مشاهده شده در زلزله‏ های اخیر جدا شدن دیوارهای غیرباربر از اجزای سازه‏ ای و ترک‏ های بزرگ طولی و قطری در آنها می‏ باشد، انتخاب دیوار مناسب برای یک بیمارستان بسیار حائز اهمیت است. با توجه به تنوع دیوارها و تعدد معیارها،اتخاذ تصمیمی که تمام عوامل مؤثر را مدنظرقرار‏ دهد ضروری است. لذا در این مقاله ازروش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)که یک روش سازگار با معیار‏ها و اهداف چندگانه درتصمیم ‏گیری می‏ باشد استفاده شده است. برای شناسایی و تعیین میزان اهمیت معیارهای تأثیر‏گذار در انتخاب دیوار، از نظرات متخصصین این امر و جهت مقایسه دقیق‏تر بر اساس معیارهای کمی، علاوه بر پرسشنامه، از مدل سازی عددی نیز استفاده گردید. در نهایت با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‏ بندی انواع دیوارهای مناسب برای بیمارستان‏ ها در مناطق لرزه ‏خیز پرداخته شده است. مصالحی که برای اجرای دیوارهای غیرباربر، مورد ارزیابی قرار گرفته‏ عبارت است از: پانل‏ ساندویچی(3D-panel)، بلوک‏ سیمانی با دانه رس منبسط شونده (لیکا)، دیوار خشک گچی (‏Drywall)، بلوک‌ بتنی هوادار اتوکلاو شده (AAC). نتایج حاصل بیانگرایناست که در جهت حصول یک سازه بیمارستانی ایمن و مقاوم در برابر زلزله، دیوار خشک گچی (‏Drywall) از امتیاز و مقبولیت بالاتری نسبت به دیگر دیوارهای جداکننده داخلی برخوردار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Developing a hierarchical analysis model to select the appropriate wall for hospital structures located in seismic areas
Authors
Maryam Lotfi, تهران, Hasan Ahmadi
Abstract
Maintaining the static situation of a hospital after the occurrence of an earthquake is inadequate for keeping the crucial condition stable enough, it must also be kept serviceable and continuously operative for general use. Large longitudinal and diagonal cracks in the partition walls and their detachment from the structural components are the most common damages caused by an earthquake. Considering the diversity of the existing walls and the multiplicity if the criteria, making an inclusive decision for choosing the most practical wall which considers all the relevant factors seems necessary. Therefore, Analytical Hierarchy Process method was used for analysis in this paper. This method is compatible with multiple criteria and decision making goals. Using this method, different types of suitable walls for hospitals in seismic areas have been prioritized according to the relevant criteria. Required data have been studied using questionnaires and numerical modeling.
The partition walls which were evaluated in this study include: 3D-panels, drywalls, cement blocks containing lightweight expanded clay aggregate (leca), Autoclaved aerated concrete.
The gained results of this study indicate that the drywalls can be used as an appropriate alternative to other materials in hospital construction in order to achieve a safe and earthquake resistant structure.
Keywords
Analytic Hierarchy Process (AHP), partition walls, hospital