بررسی تجربی و عددی اثر فشار ماده منفجره بر سازه فولادی ضخیم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران
2کارشناس
چکیده
مواد منفجره موادی هستند که واکنش شیمیایی در آن‌ها با سرعت خیلی زیاد صورت می‌گیرد و در اثر واکنش مقدار زیاد انرژی و موج انفجاری ایجاد می‌شود. تعیین فشار از مهمترین پارامترهای مؤثر بر قدرت مواد منفجره است که در این مطالعه برای حصول آن از آزمون تجربی و شبیه‌سازی عددی استفاده می‌شود. در مطالعه تجربی، ماده منفجره برروی صفحه هدف فلزی ضخیم قرار داده می‌شود که با اندازه-گیری عمق خرابی ایجاد شده در آن می‌توان قدرت ناشی از انفجار را تعیین کرد. مدلی برای شبیه‌سازی اثر فشار ناشی از انفجار برروی صفحه هدف فلزی ارائه می‌شود که برای حل عددی آن از روش اویلری-لاگرانژی استفاده شده است. مقایسه نتایج تجربی و عددی نشان می‌دهد مدل حاضر روش مناسبی برای تعیین قدرت مواد انفجاری ارائه می‌کند. از اینرو اثر نوع ماده منفجره و ضخامت صفحه فلزی نیز بر تغییرشکل صفحه فلزی هدف بررسی می‌شود. مقاله حاضر تحقیقی نوینی در زمینه اثر فشار مواد منفجره بر ورق های ضخیم ارائه می کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
experimental and numerical investigation of explosive material pressure on steel structural
Authors
Ali Tehran, ahmad zenalabedini
Abstract
Load indicating washers are one alternative method that is commonly used to evaluate the amount of preload that high-strength bolts have been properly tensioned during installation. This paper investigates collapse mechanisms and crushing load during the axial compression of the load indicating washer. An experimental technique is used to evaluate the function of the load indicating washer under compressive quasi-static strain rate. A numerical model is presented based on finite element analysis to simulate crushing of load indicating washer considering nonlinear responses due to material behavior, contact boundary conditions and large deformations. The predicted numerical crushing load and collapse pattern were found to be in good agreement with the experimental results. Finally, the effect of the geometry and material parameters of the load indicating washer on crushing loads is investigated. This study provides practical information about using the load indicating washers to confirm proper pre-tensioning of bolts in structural steel fasteners industry.
Keywords
explosive material, experimental test, FEM