بررسی اثر جرم ماده منفجره بر رفتار انتشار موج ناشی از انفجار آن در داخل ساختمان و محیط آزاد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران
2کارشناس
چکیده
در این مطالعه به منظور بررسی اثر جرم ماده منفجره بر رفتار انتشار موج ناشی از انفجار در داخل ساختمان و محیط آزاد به‌ترتیب از نرم‌افزار المان محدود ال اس داینا و روابط تئوری گرنی استفاده شده است. روابط تئوری کینی در محیط آزاد نشان می‌دهد که تغییرات سطح فشار در اولین مرحله متأثر از فاصله است و پس از آن با نسبت خیلی کمتر متأثر از مقدار مواد منفجره است. از آنجا که این روابط با فرض محیط آزاد اعتبار دارد، در مورد انفجار داخل یک ساختمان نمی‌توان از آن استفاده کرد. به این ترتیب در این مطالعه، تأثیر جرم مواد در میزان فشار ایجاد شده درون یک ساختمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در شبیه‌سازی عددی به کمک تحلیل اویلری-لاگرانژی، ماده منفجره در داخل ساختمان بتنی قرار داده می‌شود و اثر فشار ناشی از انفجار بر تخریب ساختمان بررسی می‌شود. نوع ماده منفجره H-6 و جرم‌ آن درحدود 50 و 100 کیلوگرم در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر جرم ماده منفجره در انفجار محیط آزاد بسیار محسوس‌تر از محیط بسته است که این امر به دلیل اثر انعکاس امواج در محیط بسته است
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the effect of explosive mass on wave propagation behavior caused by its explosion inside the building and free environment
Authors
Ali Tehran, AHMAD ZEINALABEDINI
Abstract
In this study, in order to investigate the effect of the explosive mass on the wave propagation behavior of the explosion in the building and the free environment, the software of the finite element LS Dyna and the theory of grained law have been used. The Kinetic relations in free environment show that pressure variations in the first stage are influenced by distance, and are then influenced by the amount of explosives with a relatively less proportional ratio. Since these relationships are valid with the assumption of free environment, it's not possible to use an explosion inside a building. In this study, the effect of material mass on the amount of pressure inside a building has also been studied. In numerical simulation, using Eulerian-Lagrangian analysis, an explosive is placed inside a concrete building and the impact of the explosion caused by the explosion on building demolitions is investigated. The type of explosive H-6 and its mass is about 50 and 100 kilograms. The results show that the effect of the explosive mass in a free-explosion explosion is much more sensitive than the closed environment, due to the effect of reflection of the waves in the closed environment.
Keywords
Explosives, explosion in free and closed environment, Numerical simulation, Eulerian-Lagrangian method