بررسی اثر خاکستر مخروط کاج در مقاومت فشاری بتن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی بیرجند
2خراسان رضوی - مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
افزایش ساخت سازه‌ها و در نتیجه استفاده‌ی بیش از حد از مصالح ساختمانی در دهه‌های اخیر از یک طرف و هشدار از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست از سویی دیگر، پژوهش‌گران را به استفاده و جایگزینی مواد معدنی با مواد و مصالح بی‌فایده، زیان‌رسان و بازیافتی ترغیب کرده است. در این مقاله، از خاکستر به‌وجود آمده از میوه‌ی مخروطی‌شکل درخت کاج به عنوان جایگزین و کاهش‌دهنده‌ی میزان مصرف سیمان در طرح اختلاط بتن بهره‌جویی شده است. برای این منظور، میوه‌ی درخت کاج جمع‌آوری و سوزانده شد و خاکستر باقی‌مانده مورد استفاده قرار گرفت. میزان 20 درصد وزنی خاکستر کاج در نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای استاندارد، جایگزین سیمان مصرفی شد و اثر آن بر مقدار مقاومت فشاری نمونه‌ها ارزیابی شد. ارزیابی‌ها نشان دادند استفاده از این میزان از خاکستر کاج، اثر مطلوبی بر نتیجه‌های آزمون مقاومت فشاری دارد و از این رو، می‌تواند گامی مهم در راستای بهره‌جویی بهینه از مواد و مصالحی باشد که در نگاه نخست بی‌فایده به نظر می‌رسند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect Evaluation of Pinyon Ash on Concrete Compressive Strength
Authors
Seyyed Mohammad Javad Delavari, Hashem Jahangir, Mansour Bagheri
Abstract
In this constructed environment, the rising prizes of building construction materials are the factor of great worry. The coarse aggregates are the main ingredients used in concrete. We all want that our buildings must be strong, stable and should build with the construction material of reasonable prizes. Every construction industry totally relies on cement, aggregates whether it is coarse or fine for the production of concrete. In this research, pinyon ash, as a waste and useless material, was used to reduce the cement in concrete mixture. The compressive strength of standard cubic and cylinder concrete specimens equipped with 20% of pinyon ash as a substitution of cement is investigated. The properties for fresh concrete are tested for compressive strength at the age of 28 days. It is found that with the with 20 percentage usage of pinyon ash, the compressive strength is acceptable and could be considered as a first step toward using that kind of materials in concrete.
Keywords
Pinyon Ash, mixture design, compressive strength, Standard Cubic and Cylinder Specimens