تهیه طیف پاسخ ویژه ساختگاه به روش تحلیل یک بعدی پاسخ زمین، مطالعه موردی در شهر انزلی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1گلسار، بلوار دیلمان، بوستان یک، پلاک سه
2دانشیار گروه عمران/سازه
چکیده
اثرات محلی ساختگاه نقش بسیار مهمی در مشخصات حرکت لرزه ای و در نتیجه حرکات سطح زمین دارند، زیرا می‌توانند جنبش‌های لرزه ای را قبل از رسیدن به سطح زمین به شدت بزرگ یا کوچک نمایند. تحلیل‌های پاسخ زمین با هدف پیش بینی حرکات سطح زمین و تهیه طیف پاسخ طرح به منظور تعیین تنش‌ها و کرنش‌های دینامیکی برای ارزیابی خطرات روانگرایی و محاسبه نیروهای ناشی از زلزله که می‌تواند سبب ناپایداری زمین و سازه های حائل گردد، انجام می‌گیرند. در تحقیق حاضر، برای تعیین طیف پاسخ ویژه ساختگاه، تعدادی شتابنگاشت ثبت شده در حوزه های دور و نزدیک در سطح سنگ بستر لرزه ای انتخاب گردید. این مطالعه برای منطقه ای واقع در کپورچال از توابع شهر انزلی در استان گیلان انجام گرفته است. در ادامه با استفاده از روابط بین سرعت موج برشی و عدد SPT، پروفیل سرعت موج برشی در منطقه تعیین گردید. سپس با اعمال شتابنگاشت‌های مذکور در سطح سنگ بستر به ستونی از خاک و محاسبه پاسخ دینامیکی آن در سطح زمین به روش‌های خطی و خطی معادل و غیرخطی اقدام گردید. پاسخ دینامیکی ستون خاک در سطح زمین به عنوان شتابنگاشت‌های زلزله در سطح زمین برای محاسبه طیف پاسخ ویژه ساختگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که مدل خطی معادل نتایج رضایت بخشی را ارائه می‌دهد، اما با افزایش شتاب حرکت ورودی این روش نیز برای تحلیل‌ها توصیه نمی‌شود زیرا ویژگی‌های دینامیکی خاک در کرنش‌های بالا بشدت غیرخطی و وابسته به کرنش و سطح تنش‌ها می‌باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Deriving site-specific response spectra by one-dimensional ground response analysis, case study in the city of Anzali
Authors
Shaghayegh Rasht, saeed pourzeynali
Abstract
The local effects of the construction site play an important role in the seismic motion characteristics and thus the movements of the earth's surface, because it can change the seismic movements to the intensity of large or small before reaching the Earth's surface. Ground response analysis with the goal of predicting the movements of the earth's surface and developing site-specific response spectra to assess the risks arising from the earthquake liquefaction and calculating the forces that can cause instability of earth retaining structures. In the present research, a range of accelerograms recorded in the seismic bedrock level in two fields (near and far) have been chosen for the purpose of deriving site-specific response spectra. The study for the area located at the city of Anzali(Kapoorchal). In the following, shear wave velocity profiles are derived using the relationships between shear wave velocity and number of SPT in the area. Then the dynamic response in surface is done with linear, equivalent linear and nonlinear methods by applying the accelerograms on the bedrock to soil column profile. Then, it used as in the surface for deriving site response spectra. The results show that the linear equivalent model offers satisfying results, but this method is not recommended with increasing the acceleration of the input mtion because dynamic characteristics of the soil is strongly nonlinear and dependant to the strain and stresses in high strain levels.
Keywords
Ground response analysis, site-specific response spectra, Equivalent linear, Nonlinear, Deepsoil