حساسیت سنجی مدل بارگذاری جانبی در تعیین نقطه عملکرد سازه های فولادی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مراغه- دانشگاه مراغه- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
2عضو هیأت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
چکیده
علیرغم اینکه استفاده از آنالیز استاتیکی غیرخطی که آنالیز پوش آور نامیده می شود به سال 1970 باز می گردد، این نوع تحلیل در 20 سال اخیر توسعه چشمگیری داشته است. امروز بیشتر مهندسین این روش را به علت سهولت به عنوان یک روش ترجیحی بکار می برند. با این حال این روش نیز مانند سایر روشها با تقاریب و ساده سازیهایی همراه است که باعث بوجود آمدن عدم قطعیتهایی در نتایج می شود. با اینکه این روش ظاهرا به عنوان بهترین روش طراحی سازه ها کاربرد گسترده پیدا کرده است، اما هنوز بررسی در مورد دقت و صحت نتایج این روش و تلاش برای ساده سازی و کاربردی کردن آن ادامه دارد.
در این پژوهش تاثیر بارگذاری جانبی در برآورد نقطه عملکردی سازه مورد بررسی قرار گرفته است. قابهای فولادی 4، 8 و 12 طبقه به صورت منظم با استفاده از مبحث ششم و دهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه 2800 زلزله بارگذاری شده و طراحی گردیده‌اند. در ادامه تحلیل استاتیکی غیر خطی بر روی قابها با استفاده از نرم افزار SAP2000 انجام شده و منحنی ظرفیت هر یک از قابها تعیین شده است. در تخمین نقطه عملکرد قابها از آیین نامه ATC40 استفاده شده و نقاط مورد نظر با نقطه عملکردی که از زلزله مصنوعی عمل آمده از تحلیل خطر ساختگاه مورد نظر بدست آمده، مقایسه گردیده است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، الگوهای بار جانبی مختلف که برای انجام تحلیل پوش‌آور به کار می روند، در تخمین مقادیر نقطه عملکردی ساز‌ه‌ها بسیار تأثیرگذار می‌باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of the Effect of Lateral Load patterns in determination of Performance Point of structures
Authors
Hamid Reza Maragheh, Navideh Mahdavi
Abstract
Although the use of nonlinear static analysis; Pushover, in performance method has been widely performed from 1970, in last twenty years the improvement is Impressive. This kind of analysis is used widely by engineers as a simple practical method, but the simplification and approximation of pushover sometimes cause inaccurate results. However despite the popularity of Pushover analysis accuracy and reliability of pushover analysis has been investigating by many researchers.

In this paper, we study on the effect of the lateral load pattern in the determination of performance point in pushover analysis. 4,8,16-story steel moments are designed using 2800 Iranian seismic design code and 6th and 10th issue national codes and their capacity curves are estimated using Pushover analysis in SAP2000 and finally performance points of these frames are estimated. FEMA 356 was used in performance point evaluation and compared with performance points predicted using the time history compatible with the calculated hazard analysis.
Keywords
Performance Point, Nonlinear Dynamic Analysis, Capacity Curve, Pushover Analysis