ارزیابی عملکردی قاب‌های خمشی فولادی بهینه طراحی شده بر اساس الگوریتم‌های فراکاوشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1جاده ورزقان کوچه برج قدیم پلاک 100
2استادیار
3زنجان
چکیده
طراحی و استفاده بهینه از مصالح در ساخت سازه‌ها به عنوان هدف اصلی هر سازه محسوب می‌شود. ساخت سازه‌ها برای سازندگان آنها دارای هزینه‌های مختلفی است بنابراین طراحان و متخصصانبه دنبال روش‌هایی هستند که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر و مناسب بوده و اهداف طراحی سازه را نیز تامین کند. ساختمان‌ها به عنوان متعارف‌ترین سازه‌ها می‌باشند و بهینه‌سازی آنها در اولویت قرار دارد. در این مطالعه، بهینه‌سازی قاب‌های خمشی فولادی پنج طبقه به منظور کاهش وزن سازه که معیاری از هزینه ساخت آن است، با رعایت اصول و ضوابط آیین‌نامه بررسی شده است. الگوریتم‌های کلاسیک به صورت موثر قادر به یافتن بهینه کلی موجود در فضای جستجو با تعداد متغیرهای زیاد نمی‌باشند بنابراین در این پژوهش از الگوریتم‌های فراابتکاری ازدحام ذرات و سیستم ذرات باردار جهت طراحی بهینه استفاده شده است. برای ارزیابی عملکردی سازه‌های بهینه طراحی شده از ضوابط FEMA-356 و دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود استفاده شده است. به منظور مقایسه دقت و صحت الگوریتم‌های ارائه شده، نتایج حاصل از لحاظ زمان اجرا، پاسخ‌های بهینه، تعداد تکرار و تامین ضوابط عملکردی مقایسه شده‌اند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Performance Evaluation of Optimized Steel Moment Frames by Metahuristic Alghoritms
Authors
reza asadian, kiarash nasserasadi, Mahdi Eghbali
Abstract
Efficient use of materials in making structures is the main purpose of it. Since the construction of building structures need high costs. Hence, designers and professionals want to build structures that are economically justified and appropriate and also designs also meet predetermined objectives. However, optimization of the structures of buildings are the priority because thay are the most common and the most important structures due to more general use by human. Therefore, in this thesis, optimization of steel moment frames three, six and nine storeys in order to reduce structural weight which is a measure of the cost of its construction, in compliance with regulations and provisions of the strength of the force of the earthquake, has been investigated.
Since classical algorithms, are not effectively able to find the global optimum in a large search space with more variable numbers, in this research CSS methods known as randomized algorithms were used for optimization such as:, particle swarm algorithm (PSO) . In the following, the optimal structures designed by these algorithms were evaluated based on FEMA-356 and improvment instructions.
In order to validate the accuracy of the algorithms, the results of algorithms were compared in the run-time, the optimal solution is obtained, the number of repetitions and frequency of use of the objective function.
Keywords
steel moment frames, structural optimization, randomized algorithms, performance evaluation